SEPEnews_Issue41

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

sepenews41itu
Τελικά, μήπως όλοι στον κόσμο έχουν από ένα κινητό τηλέφωνο; Όχι…

Με ένα ρητορικό ερώτημα ξεκινά η μελέτη της ITU, σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Το ερώτημα ήταν, εάν τελικά έχουν όλοι στον κόσμο από ένα κινητό τηλέφωνο. Το ερώτημα προέκυψε αβίαστα από τη στιγμή που έγινε η διαπίστωση πως οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως ανέρχονται στα 7 δις, όσος είναι περίπου ο πληθυσμός της Γης. Μέχρι το τέλος του 2013, ο αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας θα είναι ίδιος με τον αριθμό που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της Γης. Ένα άλλο μήνυμα είναι ότι η ευρυζωνικότητα από την κινητή τηλεφωνία είναι σήμερα το πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς.

Συνδρομές εναντίον συνδρομητών: Μια μεγάλη διαφορά;
Περιγράφοντας τον κόσμο το 2013, τα στοιχεία και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ισχυρή σταθερή ζήτηση για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παγκόσμια.

Εκτιμάται, ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα υπάρχουν περίπου 6,8 δις συνδρομές κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αριθμός που αναμένεται το 2014 να φτάσει κοντά στα 7 δις, Διάγραμμα 1.
Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις συνδρομές είναι στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.


Διάγραμμα 1. Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας, παγκόσμια,
*εκτίμηση. Πηγή: ITU World Telecommunication/ ICT Indicators database, 2013


Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως ανέρχονται στα 7 δις, όσος είναι περίπου ο πληθυσμός της Γης

“Η ραγδαία διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας κάνει τη συγκεκριμένη τεχνολογία την ιδανι­κή πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες”, αναφέρει ο Brahima Sanou, Διευθυντής του Γραφείου Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών της ITU. «Η δική μας πολιτι­κή ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας στοχεύ­ει στη μόχλευση αυτής της δυναμικής σε αγο­ρές σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αγροτι­κές και απομακρυσμένες κοινότητες”.

Το εντυπωσιακό νούμερο των 6,8 δις συν­δρομών κινητής τηλεφωνίας σημαίνει, ότι η παγκόσμια διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας θα φθάσει το 96% μέχρι το τέλος του 2013. Αλλά μήπως αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ο καθένας στη Γη έχει από ένα τηλέφωνο; Η απάντηση είναι όχι. Σύμφωνα με το GSMA και την έκθεση για την οικονομία της κινη­τής τηλεφωνίας διεθνώς, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός των συνδρομητών κι­νητής τηλεφωνίας (που ορίζεται ως μονα­δικοί καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας) θα φθά­σει τα 3,4 δις κατά τη διάρκεια του 2013. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, η στατιστική χρειάζεται κάποια διευκρίνιση, Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας ανά ήπειρο
*Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών. Πηγή: ITU World Telecommunication/ ICT Indicators database, 2013

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, που εξη­γούν την τεράστια διαφορά μεταξύ του πραγ­ματικού αριθμού των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του δυνητικού αριθμού των συνδρομητών. Αλλά οι περισσότεροι αναλυ­τές συμφωνούν ότι ένας κύριος λόγος είναι, ότι πολλοί συνδρομητές έχουν περισσότε­ρες από μία συνδρομή. Έτσι, υπολογίζονται διπλά όταν οι μεμονωμένοι καταναλωτές εγγραφούν σε περισσότερες από μία υπηρε­σίες. Για παράδειγμα, οι ιδιώτες καταναλω­τές μπορεί να έχουν χωριστές εγγραφές για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση.

Η Susan Teltscher, επικεφαλής των Δεδο­μένων ΤΠΕ και Στατιστικής της Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών της ITU εξηγεί: “Οι ιδιώτες μπορούν να κατέχουν πολλαπλές ταυτότητες συνδρομητή (SIM) κάρτες. Πολλά κινητά χρησι­μοποιούν, επίσης, περισσότερες από μία κάρτα SIM. Οι καταναλωτές μπορεί να έχουν αρκετές συνδρομές - για προσωπική και επαγγελματική χρήση, για παράδειγμα - δεν είναι ασυνήθιστο”.

Η κυρία Teltscher παρατηρεί επίσης ότι “σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η μεγά­λη πλειοψηφία των συνδρομών χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες, οι άνθρωποι αγορά­ζουν συχνά πολλές κάρτες SIM για να αποφευ­χθεί η καταβολή υψηλών τελών τερματισμού, όπως συμβαίνει όταν καλούν από το ένα δί­κτυο στο άλλο. Υπάρχουν και άνθρωποι, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, που μοιράζονται μία συνδρομή, για παράδειγμα μέσω μιας οικογένειας ή ένα τηλέφωνο, όπως σε ένα χωριό. Ως εκ τούτου, ο πραγματικός αριθμός των χρηστών κινητών τηλεφώνων είναι και πάλι διαφορετικός από τον αριθμό των συνδρομών ή των μοναδιαίων συνδρομητών”.

H διείσδυση κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το 100%,σε τέσσερις από τις έξι ηπείρους

Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι πάροχοι δεν αφαιρούν ανενεργούς λογαριασμούς από τις βάσεις δεδομένων τους και ως εκ τούτου συνεχίζουν να καταμετρούν ανενεργές κάρτες SIM στα σύνολα των συνδρομητών τους. Σύμφωνα με τον ορισμό της ITU, οι λογαριασμοί που έχουν μείνει ανενεργοί για τρεις ή περισσότερους μήνες δεν πρέπει να υπολογίζονται.

Τα στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων συλλέγονται στις χώρες μέσω εθνικών ερευνών και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του αριθμού των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας και του αριθμού των πραγματικών χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένες χώρες, αλλά οι διαφορές δεν είναι συνεπείς σε όλες τις χώρες - ακόμα και εντός της Ευρώπης. Οι αριθμοί είναι ατελείς όμως, αφού οι έρευνες για τα νοικοκυριά είναι δαπανηρές στην εφαρμογή τους για να συλλεγεί ένας μεγάλος αριθμός δεικτών, μεταξύ των οποίων η χρήση κινητού τηλεφώνου.

H διείσδυση κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το 100%, σε τέσσερις από τις έξι ηπείρους. Τα ποσοστά φτάνουν ακόμη και το 170% σε πολλές περιοχές της Ευρώπης (126%), της Αμερικής (109%) και τις Αραβικές Χώρες (105%). Στις περιοχές της Ασίας – Ειρηνικού τα ποσοστά φτάνουν στο 89%, ακόμη και στην Αφρική το ποσοστό φτάνει στο 63%.

Ο αριθμός των ενεργών ευρυζωνικών συνδρομών κινητής τηλεφωνίας έχει αυξηθεί από 268 εκατ. το 2007 σε περίπου 2,1 δις το 2013. για πολλούς ανθρώπους, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτές τις χώρες, ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδρομών κινητής τηλεφωνίας - υπερδιπλασιάστηκε από 472 εκατ. το 2011 σε περίπου 1,16 δις το 2013, ξεπερνώντας τον αριθμό στις ανεπτυγμένες χώρες, Διάγραμμα 3.Διάγραμμα 3. Συνδέσεις Διαδικτύου από κινητή τηλεφωνία ανά ήπειρο, Πηγή: ITU World Telecommunication/ ICT Indicators database, 2013
*CAGR: Compounded Annual Growth Rate - Ετήσιος Ρυθμός Οικονομικής Ανάπτυξης


Η Αφρική είχε το υψηλότερο ποσοστό περιφερειακής ανάπτυξης τα τελευταία τρία χρόνια, με την ευρυζωνική διείσδυση από κινητή τηλεφωνία να αυξάνεται από 2% το 2010 σε περίπου 11% το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενεργές ευρυζωνικές συνδρομές κινητής τηλεφωνίας, επίσης αξίζουν περαιτέρω εξηγήσεις. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μέσω διαφορετικών συσκευών, όπως ένας σταθερός/ φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ή tablet.

Ένα άτομο μπορεί να εγγραφεί σε αρκετές από αυτές τις υπηρεσίες, ενώ ένα άλλο μπορεί να μοιραστεί τη συνδρομή με την οικογένεια ή/ και τους φίλους του.

{{{ ArticleFiles }}}