SEPEnews_Issue41

ALBA

sepenews41alba
Δειλά δειλά οι επιχειρήσεις σκέφτονται για νέες προσλήψεις

Παρ’ όλο που μία στις τέσσερις εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Ιούνιο και μία στις τρεις θα μειώσει τους μισθούς, τα αρνητικά ποσοστά των προηγούμενων ετών έχουν μειωθεί αισθητά, για πρώτη φορά, μετά από 3 χρόνια.

Ενδεικτικό της τάσης που επικρατεί είναι το γεγονός, ότι μία στις πέντε εταιρείες αρχίζει δειλά - δειλά να σκέφτεται για νέες προσλή­ψεις. Πιο αισιόδοξες παρουσιάζονται οι επι­χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ατ­τική σε σχέση με τις επιχειρήσεις της περιφέ­ρειας, καθώς και οι εταιρείες που δραστηρι­οποιούνται στα νησιά του Ιονίου, στην περι­οχή της Μακεδονίας και στην Πελοπόννησο, οι οποίες παρουσιάζουν ποσοστά κοντά στο 18% - 22% για ενέργειες πρόσληψης. Μι­κρά ποσοστά παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη και την Ήπειρο.

Πιο αισιόδοξες παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική σε σχέση με τις επιχειρήσεις της περιφέρειας

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την έρευ­να που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμο­σμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, συνεχίζει να είναι κάτω από 100 (90,9), γεγονός που μεταφράζεται σε στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλ­κυσης και επιλογής νέων στελεχών, αλλά πλέ­ον βρίσκεται στα ίδια επίπεδα του 1ου εξα­μήνου του 2009, αφού παρουσίασε άνοδο πάνω από 10 μονάδες από το προηγούμενο  εξάμηνο. Μπορεί βέβαια οι εταιρείες να αρ­χίζουν να προσανατολίζονται στην πρόσλη­ψη νέων εργαζομένων αλλά όχι με τα επίπε­δα μισθών του 2009.

Δεν υπάρχει αξιοσημείωτη μεταβολή στα πο­σοστά των δημογραφικών στοιχείων που αφορούν στους κλάδους των συμμετεχόντων εταιρειών σε σχέση με το περασμένο εξάμηνο. Το 7,5% του δείγματος είναι εταιρίες που ανή­κουν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το 16,6 % προέρχεται από τον κλάδο της Βιομηχανίας, το 20,9% δραστη­ριοποιούνται στον κλάδο της παροχής Υπηρε­σιών, ενώ το 23,5% των επιχειρήσεων δρα­στηριοποιούνται στον κλάδο του Εμπορίου.

Στο 1ο εξάμηνο της έρευνας για το 2013 συμμετέχουν, επίσης, Τράπεζες σε ποσο­στό 8,6%, εταιρείες του κλάδου των Κα­τασκευών σε ποσοστό 4,8%, Τουριστικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 4,8% του δείγμα­τος, Φαρμακευτικές 8,6%, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 3,2%, ενώ τα ΜΜΕ/ Εκδόσεις και ο κλάδος των Μεταφορών/ Logistics ανέρχονται σε 0,5% και 1,1% αντίστοιχα. Το 94,7% των επιχειρήσεων του δείγμα­τος είναι ιδιωτικές.

Ένας σημαντικός αριθμός εταιρειών του δείγματος δραστηριοποιείται σε περισσό­τερες από μία περιοχές της Ελλάδος, αλλά η πλειοψηφία (87,7%) των εταιρειών δη­λώνει το νομό Αττικής και τη Θεσσαλονί­κη (43,3%), δηλαδή τα δύο μεγάλα αστι­κά κέντρα της Ελλάδος. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέ­ρος στην έρευνα, το 49,7% είναι εται­ρείες με λιγότερους από 100 εργαζομέ­νους, το 28,3% είναι μεγάλες επιχειρή­σεις (100 - 499 άτομα) και ακολουθούν σε ποσοστό 21,9% εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 εργαζομένων. Το 54,4% εί­ναι ελληνικές εταιρείες και το 45,6% πο­λυεθνικές.

Ο 1ος κύκλος (1ο εξάμηνο) του 2013 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013 και τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

Για το προηγούμενο εξάμηνο:Το 47,1% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις, ενώ το 34,8% έχει μειώσει μισθούς. Το 58,1% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση. Μόνο το 1,1% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δραματικά το τελευταίο εξάμηνο τον κλάδο των Φαρμακευτικών, τις Υπηρεσίες, το Εμπόριο και τις Τηλεπικοινωνίες.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2013 οι τάσεις και οι προσδοκίες των εταιρειών είναι:

Το 26,3% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατι­κού δυναμικού μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 21,5% των εταιρειών θα πραγματοποι­ήσει προσλήψεις. Το 52,2% δε θα προβεί σε καμία ενέργεια. Το 32,6% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 19,6% το σκέφτεται επίσης). Σε αντίθεση με το γενικότερο οι­κονομικό κλίμα, οι επιχειρήσεις εμφανίζο­νται αισιόδοξες και μόνο το 8% δηλώνει απαισιοδοξία.

Στις εταιρείες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται άνοδος 35% στις προσλήψεις

Άνοδο γύρω στο 45% στις ενέργειες προ­σέλκυσης και επιλογής προσωπικού ανα­μένεται μόνο στον κλάδο των Υπηρεσιών και στις Τουριστικές. Στον κλάδο των Μετα­φορών/ Logistics, οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προσέλκυσης νέου προσωπικού είναι μηδενικές, ενώ εξίσου πολύ χαμηλό πο­σοστό ενεργειών προσέλκυσης και επιλο­γής προσωπικού παρουσιάζει και ο κλάδος των Κατασκευαστικών και της Εκπαίδευσης.

Στις εταιρείες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται άνοδος 35% στις προσλήψεις. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (53,1%).

Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλή­ψεις θα στραφούν, κυρίως, στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Οικονομικών/ Λογιστικής και του Marketing, Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1. Τομείς Απασχόλησης / Τάσεις επόμενου εξαμήνου, Πηγή: Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2013 - 1o εξάμηνο, ALBA Graduate Business School, 2013

Τρόπος αναζήτησης εργασίας
Τα websites αναζήτησης εργασίας παραμέ­νουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέ­θοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προ­σωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρι­κά websites και η μέθοδος αναζήτησης, που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα).

Οι δύο πιο επιτυχημένες μέθοδοι σε σχέση με το πλήθος των εταιριών που την χρησιμο­ποίησαν είναι το εταιρικό website και οι head hunters, ενώ τα τεστ δεξιοτήτων παρουσιά­ζονται ως πιο επιτυχημένα εργαλεία επιλογής προσωπικού συγκριτικά με τις συνεντεύξεις, Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Μέθοδοι Προσέλκυσης/ Εργαλεία Επιλογής - Ποσοστό Επιτυχίας, Πηγή: Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2013 - 1o εξάμηνο, ALBA Graduate Business School, 2013

Το 55% των εταιρειών χρησι­μοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργα­λείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 21% χρη­σιμοποιεί και άλλα εργαλεία, όπως ψυχομε­τρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών, κ.λπ.).

Περίπου το 40% των εταιρειών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ και υπάλληλους γραφείου ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειοψηφία των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού, όπως προκύπτει από την ερώτηση της Peoplecert Group.

Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν, κυρίως, στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Οικονομικών/Λογιστικής και του Marketing

Το 48,7% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το 74% των εταιρειών πιστεύουν ότι έχει πληγεί από την κρίση η εικόνα των εταιρειών ως εργοδότης επιλογής, όπως προκύπτει από το ειδικό θέμα ερωτήσεων του Kariera.gr. Η φήμη της εταιρείας και το εργασιακό περιβάλλον, οι μάρκες προϊόντων αλλά και η ποιότητα του εργατικού δυναμικού κάνουν την εταιρεία πιο ελκυστική στους υποψηφίους και όχι τόσο το πακέτο αμοιβών και το κοινωνικό της έργο.

Το πόσο δυνατό όνομα καλού εργοδότη έχει μια εταιρεία ενισχύει την προσέλκυση ταλέντων, δημιουργεί αίσθημα περηφάνιας, αυξάνει την εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση και ωφελεί την εταιρεία σε όλα τα επίπεδα. Οι εταιρείες το θεωρούν σημαντικό θέμα αλλά δεν κάνουν κάτι παραπάνω στην προκειμένη φάση, καθώς προτιμούν κάποιες να δίνουν έμφαση σε άλλες δραστηριότητες, λόγω της δύσκολης θέσης που έχουν περιέλθει. Μόνο το 12,7% το θεωρεί βασική προτεραιότητα, ειδικά τώρα για να ανακτήσουν την χαμένη εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των υποψηφίων.

{{{ ArticleFiles }}}