SEPEnews_Issue40

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

sepenewsissue40_eu2-2
Επενδύσεις ύψους €8,1 δις στην Έρευνα και την Καινοτομία για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την τελική και τη σημαντικότερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την έρευνα, στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος - Πλαισίου (7ΠΠ). Συνολικά, €8,1 δις θα στηρίξουν σχέδια και ιδέες, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναζήτηση νέων λύσεων σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις που συνδέονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων. Η χρηματοδότηση, που είναι ανοιχτή σε οργανώσεις και επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και τις χώρες εταίρους, αποτελούν τη μερίδα του λέοντος του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την έρευνα ύψους €10,8 δις για το 2013, Διάγραμμα 1.

Το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο έχει στόχο τη δημιουργία 210.000 θέσεων εργασίας,1.200 ερευνητικών έργων, τη συμμετοχή 4.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η σχετική ανακοίνωση λαμβάνει χώρα από τη στιγμή που οι ηγέτες της Ε.Ε. τόνισαν τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο είναι ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα της Ε.Ε., που στόχο έχει τη δημιουργία 210.000 θέσεων εργασίας, τη δημιουργία 1.200 ερευνητικών έργων, τη συμμετοχή 4.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Επίτροπος κυρία Máire Geoghegan-Quinn, Αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, δήλωσε: “Το νόμισμα της παγκόσμιας οικονομίας είναι η γνώση. Αν η Ευρώπη επιθυμεί να εξακολουθήσει να ανταγωνίζεται στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία, που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση, τώρα και στο μέλλον. Το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού για την απόκτηση της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. εξασφαλίζει, ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χορηγούνται στακαλύτερα σχέδια για τα θέματα που μας απασχολούν όλους”. Οι μεγάλοι στόχοι του προγράμματος είναι οι συνεργασίες (cooperation) και η ανάδειξη ικανοτήτων (capacity).


Διάγραμμα 1. Βασικές αριθμητικές τιμές του προϋπολογισμού “Ανάπτυξη και Θέσεις Εργασίας”, Πηγή: Investing in growth and jobs, final calls under FP7, 2012
Καινοτομία
Οι προσκλήσεις έχουν ως αντικείμενο τόσο την καινοτομία όσο και μια σειρά από κοινωνικές προκλήσεις, ρίχνοντας γέφυρες στην πρωτοβουλία “Ορίζων 2020”, το επόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα από την Ε.Ε. για το διάστημα 2014 - 2020. Συνολικά, για τις θεματικές προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας προορίζεται ποσό ύψους €4,8 δις. Η βιομηχανική καινοτομία θα υποστηριχθεί μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά, όπως είναι οι πιλοτικές εφαρμογές, η επίδειξη, η τυποποίηση και η μεταφορά τεχνολογίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω ενός πακέτου ύψους έως και €1,2 δις. Η θέση της Ευρώπης, ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας για τους ερευνητές, θα ενισχυθεί με περίπου €2,7 δις, κυρίως μέσω ατομικών επιχορηγήσεων, που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (€1,75 δις) και των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (€963 εκατ.) για την κατάρτιση και την κινητικότητα στην έρευνα.

Πρωτοβουλία “Έδρες Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας”
Με σκοπό τη διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας, προετοιμάζεται η νέα πρωτοβουλία “Έδρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)”. Με μια πιλοτική πρόσκληση ύψους €12 εκατ. θα επιλεγούν συνολικά πέντε έδρες ΕΧΕ, που θα φιλοξενηθούν σε πανεπιστημιακά ή άλλα επιλέξιμα ερευνητικά ιδρύματα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, σε πέντε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. Προκειμένου να φιλοξενήσουν μια έδρα ΕΧΕ, τα ιδρύματα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να στηρίζουν την αριστεία, παρέχοντας τα αναγκαία μέσα, καθώς και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως είναι οι ανοικτές διαδικασίες προσλήψεων. Οι περισσότερες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης) έχουν ήδη δημοσιευτεί, ενώ ορισμένες πρόσθετες ειδικές προσκλήσεις θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Στις καινοτόμους θεματικές προτεραιότητες έρευνας σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 7ου Προγράμματος - Πλαισίου (FP7) περιλαμβάνονται: περίπου €155 εκατ. για το σκέλος “Ωκεανοί του μέλλοντος” που θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, περίπου €365 εκατ. για τεχνολογίες που θα μετατρέψουν τις αστικές περιοχές σε βιώσιμες “Έξυπνες πόλεις και τοπικές κοινότητες”, περίπου €147 εκατ. για την καταπολέμηση της αύξησης των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων και σχεδόν €100 εκατ. για την εύρεση καινοτομικών λύσεων για τη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού.

Οι προσκλήσεις υποστηρίζουν, επίσης, το ψηφιακό θεματολόγιο των στόχων ΤΠΕ της χρηματοδότησης για την έρευνα με κονδύλια ύψους περίπου €1,5 δις, που προορίζονται για το θεματικό τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου €970 εκατ. για τις ΜμΕ, στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων έρευνας.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν ένα επιπλέον ποσό €150 εκατ. για την παροχή εγγυήσεων με σκοπό τη μόχλευση €1 δις υπό μορφή δανείων τόσο για τις ΜμΕ, όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις (“mid-caps”, ελαφρώς μεγαλύτερες επιχειρήσεις έως και 500 εργαζόμενους).

Τα €8,1 δις που ανακοινώθηκαν, εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πρόσθετα κονδύλια ύψους €6 δις από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και υπολογίζεται, ότι θα αυξήσουν βραχυπρόθεσμα την απασχόληση κατά 210.000 εργαζόμενους και θα ενισχύσουν κατά τη διάρκεια περιόδου 15 ετών την ανάπτυξη κατά επιπλέον €75 δις.

Το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο που ξεκίνησε το 2007, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους €55 δις για την έρευνα και την καινοτομία. Μέχρι σήμερα, έχει χρηματοδοτήσει περίπου 19.000 σχέδια με πάνω από 79.000 συμμετέχοντες (πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις) σε όλα τα κράτη - μέλη, κάτι που μέχρι στιγμής ισοδυναμεί με συνολικές επενδύσεις ύψους €25,3 δις.

Επίσης, έως το 2013 υπολογίζεται ότι το 7ΠΠ θα έχει βοηθήσει απευθείας περίπου 55.000 επιμέρους ερευνητές στη σταδιοδρομία τους, Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Εξέλιξη του Προϋπολογισμού Πλαισίου Έρευνας 1984 - 2013, Πηγή: Investing in growth and jobs, final calls under FP7, 2012
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. περιλαμβάνει κονδύλια στα οποία περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Συνθήκης για την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (€993 εκατ.), ή για να βοηθηθούν “κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες” με τη βιομηχανία (€751 εκατ.) ή “κοινά προγράμματα” που θεσπίζονται μεταξύ των κρατών - μελών. Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει, επίσης, χρηματοδότηση για το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, καθώς και τη συνεισφορά της Επιτροπής στο Μηχανισμό χρηματοδότησης με επιμερισμό κινδύνων (RSFF), υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στήριξη των άριστων
Σύμφωνα με την κυρία Ελισάβετ Λιπιάτου, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης “Έρευνα και Καινοτομία” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “η έρευνα και η καινοτομία είναι κρίσιμης σημασίας για να τονωθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. H ενασχόληση με τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η Ευρώπη και η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ε.Ε., οδήγησε στην Ένωση Καινοτομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των άριστων ερευνητών και καινοτόμων στην Ευρώπη. Το σύνολο των πρωταγωνιστών της έρευνας στην Ε.Ε. και στις συνδεδεμένες χώρες αφορά: Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς οργανισμούς, Δημόσιες αρχές, Βαριά βιομηχανία, ΜμΕ, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αξιοποίηση υφιστάμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων». Η μέχρι τώρα συμμετοχή της Ελλάδας στο 7 ΠΠ, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.


Διάγραμμα 3. Γενικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, Πηγή: Investing in growth and jobs, final calls under FP7, 2012
Επιδιώκεται η προετοιμασία του εδάφους για το πρόγραμμα “Ορίζων 2020”, προώθηση της αριστείας όπου εντοπίζεται, εστίαση σε στρατηγικές προτεραιότητες, ώθηση στην καινοτομία, βοήθεια στις εταιρείες να προχωρήσουν από την “ιδέα” στην αγορά, ειδική προσοχή στις ΜμΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο στον τομέα ΤΠΕ αντιστοιχεί σε δράσεις ύψους €207,3 εκατ., με συντονιστές 83 ελληνικούς φορείς από την Αττική - Αθήνα, Κεντρική Μακεδονία - Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Αχαΐα, Ιωάννινα, Χανιά, Εύβοια, Μαγνησία, Λέσβο, και Αρκαδία, Διάγραμμα 4.


Διάγραμμα 4. Ελληνική συμμετοχή στο 7 ΠΠ, Πηγή: Οι Δράσεις του Δικτύουτων Εθνικών Σημείων Επαφής για την υποστήριξη της Εθνικής Συμμετοχής στο 7 ΠΠ Ε&ΤΑ της ΕΕ, 2012

{{{ ArticleFiles }}}