EITO_Issue05

Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ - Τεχνολογικές Τάσεις

5threport_02

“Ρεύμα” στην παγκόσμια βιομηχανία των ΤΠΕ δίνουν και φέτος, οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το Mobility (συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες), το Cloud Computing (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), ο κλάδος των Big Data - Analytics και - φυσικά - τα δημοφιλή, πλέον, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες, που περιγράφονται από τους αναλυτές με τον τίτλο “Τρίτη Πλατφόρμα - Third Platform”, όχι μόνο δίνουν τον τόνο των εξελίξεων στον χώρο των ΤΠΕ διεθνώς, αλλά -σε κάποιες περιπτώσεις αγορών- τείνουν να γίνουν το κυρίαρχο μοντέλο, την ίδια στιγμή που οι “παραδοσιακές” τεχνολογικές δαπάνες (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες) παίρνουν την κατιούσα.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, άλλωστε, το γεγονός ότι οι τεχνολογίες του λεγόμενου “Third Platform” αναμένεται να εμφανίσουν φέτος ισχυρά διψήφια ποσοστά ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας πλέον μεγάλο τμήμα της παγκόσμιας αγοράς. Η διείσδυση των τεχνολογιών “Third Platform” σαφώς και ποικίλει ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, αφήνοντας αλλού βαθύτερα και αλλού πιο επιφανειακά σημάδια στο “παραδοσιακό” τμήμα της αγοράς των ΤΠΕ.

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες, που περιγράφονται από τους αναλυτές με τον τίτλο “Τρίτη Πλατφόρμα - Third Platform”, τείνουν να γίνουν το κυρίαρχο μοντέλο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Υπό τη δαμόκλειο σπάθη της κρίσης, αλλά και της ενίσχυσης των τεχνολογιών “Third Platform” συνεχίζει να κινείται το τμήμα της διεθνούς βιομηχανίας ΤΠΕ, που αφορά στον Εξοπλισμό Πληροφορικής.Ο τομέας του Εξοπλισμού Πληροφορικής, που βρίσκεται υπό πίεση για 3ο συνεχόμενο έτος, αναμένει για φέτος επιδόσεις, που οριακά κινούνται με τα θετικά πρόσημα, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης τοποθετείται στο 1,3% το 2013 σε σχέση με πέρσι, ενώ αντίστοιχη (1,6%), είναι η ποσοστιαία πρόβλεψη για το 2014.

Τα υποτονικά ποσοστά ανάπτυξης του τομέα αντανακλούν σαφέστατα την οι­κονομική αβεβαιότητα, τη συντηρητική επενδυτική στρατηγική του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και τον περιορι­σμό των επιχειρήσεων σε απλές αντικα­ταστάσεις και αναβαθμίσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και όχι σε εκτεταμένα επενδυ­τικά projects. Αντίθετα, οι Υπηρεσίες Πληροφορικής θα σημειώσουν φέτος ανοδική τροχιά, που ποσοστιαία θα μεταφραστεί σε 3,4% (επί­δοση αντίστοιχη αυτής του 2012), για να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 3,9% το 2014. Τη ρευστή εικόνα της εν λόγω αγοράς τροφοδοτεί η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η οποία καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη μείωσης του λει­τουργικού κόστους των επιχειρήσεων, ενώ σημαντική φθορά στον κλάδο προ­καλεί και η ενίσχυση των τεχνολογιών “Third Platform”.

Στον αντίποδα, τις ευεργετικές συνέπειες από τη διείσδυση των τεχνολογιών “Third Platform” βιώνει ο τομέας του Λογισμι­κού, που αναμένεται φέτος να βελτιώσει τις επιδόσεις του κατά 5,5% έναντι του 2012, με την ανάπτυξη για το 2014 να υπολογίζεται σε 6,2%. Ο μετασχηματι­σμός της παγκόσμιας βιομηχανίας πληρο­φορικής, με άξονα το Mobility, το Cloud Computing, τα Big Data - Analytics και τα Social Media αυξάνει τη ζήτηση για προϊ­όντα software, συμβατά με το νέο τοπίο, που διαμορφώνεται.

Μάλιστα, το φαινόμενο κάθε άλλο παρά συγκυριακό φαίνεται να είναι, αφού οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω ώθηση στην αγορά του λογισμικού το 2015. Ιδιαίτερα θετικό προβλέπεται το momentum για τα ανερχόμενα μοντέλα, όπως το Software as a Service -SaaS- και το Infrastructure as a Service -ΙaaS-, τα οποία αναμένεται να πλασαριστούν ακό­μη πιο δυνατά στην αγορά του λογισμι­κού τη διετία 2014 - 2015.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ώθηση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών παγκόσμια δίνει, τη χρονιά που διανύου­με, η περαιτέρω διείσδυση των τεχνολο­γιών “Third Platform” και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από αυτές σε επίπεδο εξοπλισμού.

Ως απόρροια, η παγκόσμια αγορά εξο­πλισμού συνεχίζει να επεκτείνεται με υγιή διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σε πολλά χώρες, γεγονός που αντανακλά την άνο­δο των επενδύσεων σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones), αλλά και τις ενισχυμένες δαπάνες για την εξασφάλι­ση σύγχρονων μέσων ευρυζωνικής πρό­σβασης (FTTx, VDSL). Ευεργετικά για την αγορά του εξοπλισμού λειτουργεί και η απόπειρα των επιχειρήσεων του κλάδου να “ανεβάσουν ταχύτητα”, επενδύοντας σε δίκτυα HSPA και LTE και ταυτόχρονα, να ικανοποιήσουν τις διογκούμενες απαι­τήσεις των καταναλωτών για κινητές υπη­ρεσίες δεδομένων.

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι επενδύσεις οδηγούνται από τις αυξημένες ανάγκες για ταχύτατα δίκτυα ευρυζωνικών υποδο­μών, όπως αυτά των οπτικών ινών, καθώς διεθνώς οι εταιρείες του κλάδου στρέφο­νται στην κατασκευή δικτύων, που εξα­σφαλίζουν μεγάλες ταχύτητες πρόσβα­σης. Συνολικά η αξία της διεθνούς αγοράς εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών θα αναπτυ­χθεί σε ποσοστό 8,4% το 2013 και αναμέ­νεται να διευρυνθεί περαιτέρω κατά 7,9% το 2014. Ευοίωνα είναι τα μηνύματα και από την αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνί­ας, που εκτιμάται ότι φέτος θα μεγεθυνθεί κατά 2,7% σε σχέση με πέρσι, αναμένο­ντας και νέα άνοδο κατά 3,9%, το 2014.

Σημεία στήριξης στον κλάδο προσφέρει, μεταξύ άλλων, και το γεγονός ότι οι υψη­λές ταχύτητες καθιστούν, πλέον, πιο προ­σιτές τις υπηρεσίες ψηφιακής ψυχαγωγίας (TV, gaming), που οδηγούν τον κλάδο σε ανάκαμψη.{{{ ArticleFiles }}}