Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διαγωνισμός για το έργο “Προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές με ελαφριά και μέτρια καθυστέρηση και προβλήματα κινητικότητας” από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει προκηρύξει τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για το έργο “Προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές με ελαφριά και μέτρια καθυστέρηση και προβλήματα κινητικότητας”, της Κατηγορίας Πράξης “Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες”, στο πλαίσιο του Υποέργου 9 των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του Ε.Π. “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” (Αρ. Διακ. 08/2014), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προσβάσιμου από μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση και προβλήματα κινητικότητας, για συγκεκριμένα μαθήματα των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσαρμογή επιλεγμένου περιεχομένου και η ανάπτυξη του σχετικού υλικού για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση στα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και το Ανθολόγιο. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη ενιαίου εκπαιδευτικού υλικού για τις τάξεις Α - Β Δημοτικού, που θα απευθύνεται σε μαθητές με προβλήματα κινητικότητας. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στην σχετική Προκήρυξη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €364.200,00 (τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, (ήτοι διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (€296.097,56) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η δαπάνη, που προκαλείται, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο “Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες” Α.Π.1, Α.Π.2 & Α.Π.3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ με κωδικό MIS: 299743, και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 845/8 ΣΑΕ: 2010ΣΕ84580212. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών λήγει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα).

Η αποσφράγιση προσφορών - διενέργεια Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10:30, στα Γραφεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και να αποστείλουν το αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proceeb@iep.edu.gr, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  οι κ.κ.:    Αθανασία Κώτση,  Ευτυχία Κατσανδρή  και η Ασπασία Οικονόμου, τηλ.  210 33 12 406 (εσωτ. 713), fax. 210 60 81 879 και 210 60 10 638), e-mail: proceeb@iep.edu.gr

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προκήρυξη, σε μορφή zip