Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διαγωνισμός για το έργο “Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής” από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει προκηρύξει τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για το έργο “Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής”, της Κατηγορίας Πράξης “Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες”, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του Ε.Π. “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” (Αρ. Διακ. 07/2014). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από κωφούς και βαρήκοους μαθητές για συγκεκριμένα μαθήματα των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη του σχετικού υλικού για τα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και το Ανθολόγιο. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Α-Β Δημοτικού) και εκπαιδευτικού υλικού γλωσσικής ετοιμότητας. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στην σχετική Προκήρυξη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €600.000,00 (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (ήτοι €487.804,88/τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, οκτακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η  δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» Α.Π.1, Α.Π.2 & Α.Π.3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ με κωδικό MIS: 299743, και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 845/8 ΣΑΕ: 2010ΣΕ84580212. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00 (Γραφείο Πρωτοκόλλου, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Η αποσφράγιση προσφορών/διενέργεια Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10:30, στα Γραφεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.  

Το πλήρες Τεύχος της Διακήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:proc-6684&catid=33:prok&lang=el  

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  οι κ.κ.: Αθανασία Κώτση,  Ευτυχία Κατσανδρή και Ασπασία Οικονόμου, τηλ. 210 33 12 406 (εσωτ. 713), fax. 210 60 81 879, 210 60 10 638, e-mail: proceeb@iep.edu.gr).

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.