Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διαγωνισμός για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενημερωτικής πύλης” από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενημερωτικής πύλης” από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια των πράξεων “Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού - ΑΠ1, ΑΠ2”, του Υποέργου 2 “Ανάπτυξη συστήματος εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης - Υλοποίησης της επιμόρφωσης”, που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ και με τελικό Δικαιούχο της Πράξης το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ).

Ο διαγωνισμός  περιλαμβάνει την προμήθεια της  ακόλουθης υποδομής:

Τμήμα 1:  Υποδομή εξυπηρετητών,
Τμήμα 2: Υποδομή αποθήκευσης δεδομένων.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται στο ποσό των €40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €32.520,33, ΦΠΑ: €7.479,67).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και ο χρόνος υλοποίησης - διάρκεια έργου είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, ώρα 14:00, στην έδρα του ΙΤΥΕ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, 15:00. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sch.gr/3051-prox14  

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Μ. Παρασκευά, ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960 361, Fax: 2610 960 350, e-mail: nts@cti.gr.