Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διαγωνισμός για το έργο “Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων” από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει προκηρύξει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο “Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων” (Αρ. Διακ. 03/2014), της Πράξης “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων” στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 9, 11, 12 και 13 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ”. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων (που θα περιλαμβάνουν Διαδραστικό Πίνακα, Βιντεοπροβολέα με τη βάση του, Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα και περιγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη λογισμικά) με την απαραίτητη Δικτύωση και Επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και για όλα τα τμήματα της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της χώρας.

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια:

17.960 Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά, Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ),

17.960 Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων,

17.960 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops),

13.882 Δομημένων Καλωδιώσεων,

3.325 Δικτυακών Υποδομών. 

Το έργο διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφορά σε τουλάχιστον ένα (1) τμήμα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τμημάτων για το οποίο μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Η διάρκεια είναι έντεκα (11) μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €42.856.730,00  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (€34.842.869,92  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Προϋπολογισμός ανά τμήμα:

Τμήμα 1: €8.430.028,03.

Τμήμα 2: €8.819.974,67.

Τμήμα 3: €8.232.040,64.

Τμήμα 4: €8.280.936,98.

Τμήμα 5: €9.093.749,68. 

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00 (Γραφείο 1031, 1ος όροφος, Υ.ΠΑΙ.Θ. - Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι). Η διενέργεια του διαγωνισμού/αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 9:30.   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κ.κ.:
Ελπίδα Παπανικολάου και Ηλία Μπανταβά, (τηλ. 210 3442142, 210 3442148, fax. 210 3442153, e-mail: epapanikolaou@minedu.gov.gr, badavas@minedu.gov.gr, Αναθέτουσα Αρχή (URL):  www.eye.minedu.gov.gr.  

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .zip

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eye.minedu.gov.gr/index.php/2014-02-03-10-05-22/28-2014-02-10-12-49-17/1/233-03-2014  

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για  την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.eye.minedu.gov.gr). Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.