Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη της Υποδομής της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρμας “StartupGreece” από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη της Υποδομής της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρμας Startupgreece”, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Οριζόντιας Πράξης “Αναβάθμιση και Επέκταση της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρμας STARTUPGREECE”, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013” (Κωδικός ΟΠΣ 381352) από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός του StartupGreece, αναδεικνύοντας την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική καινοτομία στην Ελλάδα με τη φιλοδοξία να ενταχθούν περισσότεροι φορείς στην προσπάθεια, ώστε η πλατφόρμα να αγκαλιάσει, ει δυνατόν, το 100% της δημόσιας πληροφορίας, να γίνει εθνικό σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, να αποκτήσει αυτόνομη δυναμική και να γίνει κτήμα όλων.

Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού αφορά στην τεχνική αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας μέσα από την αξιοποίηση των υπηρεσιών εξειδικευμένου και έμπειρου Συμβούλου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου “Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη της Υποδομής της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρμας StartUpGreece”. 

Το συγκεκριμένο έργο χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες ενεργειών. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση της λειτουργίας της πλατφόρμας SUG με προγραμματιστικές και γραφιστικές εργασίες. Η δεύτερη κατηγορία ενεργειών αφορά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα προστεθούν στην SUG, οι οποίες θα την καταστήσουν πιο εύχρηστη τόσο στους τελικούς χρήστες, όσο και στους διαχειριστές. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €60.000,00 (εξήντα χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικά €73.800,00 (εβδομήντα τρείς χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης. 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, ώρα 14:00. Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να κατατεθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), Πλατεία Κάνιγγος 5ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τρίτη 28/1/2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα, 5ος όροφος.  

Απόφαση και Προκήρυξη Διαγωνισμού σε μορφή .zip

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται επίσης αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://goo.gl/D2mTpY