Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον σύμβουλο υποστήριξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

sizeuxis2

Σύμβουλο για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αναζητά η ΚτΠ, η οποία προχώρησε στη διενέργεια σχετικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ειδικότερα, μέσω του διαγωνισμού, η ΚτΠ αναζητά ανάδοχο για το έργο “Παρακολούθηση, ποιοτικός έλεγχος, υποστήριξη υλοποίησης και συνδρομή στην παραλαβή καλωδιακών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών ΕΔΤ”, του συνολικού έργου “Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στα αντικείμενα δομημένης καλωδίωσης τόσο του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Δημοσίου χρειαστεί (Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών - ΕΔΤ). Το έργο έχει συνολική συμβατική διάρκεια υλοποίησης 17 μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη, “πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ενδοκτηριακών καλωδιακών υποδομών στην Ελλάδα και ως εκ τούτου, απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η άψογη εγκατάσταση και η λειτουργία της υποδομής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υφιστάμενων καλωδιακών υποδομών και συστημάτων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και των εφαρμογών”.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, απαιτείται η καταγραφή και τήρηση αρχείων μετρήσεων, πιστοποιήσεων και πληροφοριών, που θα επιτρέψουν στην ΚτΠ και τους φορείς να έχουν πλήρη γνώση των καλωδιακών υποδομών και της κατάστασης ως ένα εργαλείο λήψης μελλοντικών αποφάσεων και εξοικονόμησης πόρων. 

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Σύμβουλο είναι, μεταξύ άλλων, η τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική συνδρομή επί προτύπων, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών κατά την εκτέλεση του έργου, αλλά και η επιστημονική συνδρομή της ΚτΠ σε εξειδικευμένα ζητήματα εκτέλεσης του έργου, στην έκδοση οδηγιών προς τους Αναδόχους σε συνάρτηση με τις προβλέψεις των Συμβάσεων του Έργου και σε σχέση με τις τεχνικές ερωτήσεις των αναδόχων.

Ποιοτικός έλεγχος υλικών

Επίσης, ο σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες, όπως ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, προσφερομένων και εγκατεστημένων, καθώς και των προτύπων που ακολουθούν, όπως και των οργάνων πιστοποίησης, αλλά και ο έλεγχος πιστοποιητικών calibration.

Ο σύμβουλος θα αναλάβει, επίσης, την τεχνική συμβουλευτική συνδρομή επί των διαδικασιών μετρήσεων και πιστοποίησης για τη διασφάλιση υποστήριξης της προβλεπόμενης ταχύτητας και ποιοτικών χαρακτηριστικών, των εφαρμογών VoIP, PoE και όλων των εφαρμογών για τις οποίες σχεδιάστηκαν οι προδιαγραφές του έργου δομημένης καλωδίωσης,

Στο μεταξύ, ο σύμβουλος θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενιαίου ομοιογενούς πρωτόκολλου μετρήσεων και πιστοποίησης (πρότυπα, όργανα,  τύπος οριζοντίου δικτύου,  όρια μετρήσεων οπτικών ινών, κ.λπ.). Στο πλαίσιο του έργου, ο σύμβουλος θα πραγματοποιήσει, επίσης, δειγματοληπτικό έλεγχο και επαλήθευση των μετρήσεων, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επιπλέον, ο σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες για τη διατήρηση πλήρους αρχείου μετρήσεων και σήμανσης καλωδιακών σημείων για μελλοντική χρήση από την ΚτΠ και τους φορείς, ώστε να διευκολύνονται ζητήματα λειτουργίας και συντήρησης, ενσωμάτωσης τους σε πληροφοριακά συστήματα καταγραφής και ανάπτυξης νέων εφαρμογών.

Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα δημιουργήσει το “τηλεπικοινωνιακό δίκτυο” για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κ.λπ. σε μειωμένο κόστος. Αποτελεί το “έργο πυρήνα”  για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα.

Το έργο είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών, καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου,  καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.