Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών λήψης και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων της ΔΗΔ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε για την επαναπροκήρυξη διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για α) την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής και β) την παροχή υπηρεσιών λήψης και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων της ΔΗΔ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.

Η συνολική δαπάνη, δε θα υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει τη Δευτέρα 9/10/2023, και ώρα 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 209205 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Διακήρυξη (PDF)