Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο “Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2020”

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2020”, η οποία αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  94627.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2020. Συγκεκριμένα ζητούνται:

  1. Δίσκοι για τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (Dell SC5020F και IBM v7000).
  2. Μνήμη για εξυπηρετητές (Blade Lenovo).
  3. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κεντρικών υποδομών (Δίκτυο και Datacenter) του ΠΣΔ.
  4. Επέκταση της υποστήριξης του λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και των υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδων του ΠΣΔ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) “Διόφαντος” και φορέας χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 2020-2022 (ΠΚ2016ΣΕ04400000)”.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €96.774,19, πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €120.000,00).

Η υποβολή προσφορών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών λήγει την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00.

Η σχετική ανακοίνωση έχει, επίσης, αναρτηθεί και στην πύλη του ΠΣΔ.

{{{ ArticleFiles }}}