Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Πρόσκληση 80/2019 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

announcements_cover

Σας  ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε στην έκδοση της πρόσκλησης 80/2019  “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e – business) ΙΙ”.

Η πρόσκληση αφορά την  ενίσχυση των ΜμΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α., έχοντας ως στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους και απευθύνεται σε υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρα 15:00).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e - business) II”.

Το είδος ενίσχυσης είναι Επιχορήγηση και περιοχή εφαρμογής, η Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης.
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης.
  • Να έχουν συσταθεί πριν τις 1.1.2018.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:

Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις

Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(5): Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση – Διαχείριση.

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €2.300.000,00.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 5.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000,00€, με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Διάρκεια των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα, που αφορούν την εν λόγω πρόσκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας.

Για την Πρόσκληση, το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης & Παραρτήματα, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Περιφέρεια Ηπείρου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

Πλ. Πύρρου 1-45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τηλ.: 26513 60533, Fax: 26513 60550, e-mail: info.ipiros@mou.gr

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται επίσης αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/770-inv-80