Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2018

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2018”, στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2018.

Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 – 2017 – 2018” (MIS 2016ΣΕ04400000).

Συγκεκριμένα ζητούνται:

1 Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ( All Flash SAN Storage),

2. Οπτικοί προσαρμογείς και οπτικά Patchcord,

3. Ανανέωση αδειών χρήσης  και υποστήριξης λογισμικού,

4. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού,

5. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης  δικτυακών συσκευών και συστημάτων αποθήκευσης,

6. Λογισμικό Διαχείρισης Πακέτων Φιλοξενίας Εφαρμογών Web (Web Hosting Control Panel).

O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε €96.774,19 πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €120.000,00).

Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών λήγει στις 3/9/2018, ώρα 12:00.

Η έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 17:00 με προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται επίσης αναρτημένες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.sch.gr/procurements, http://www.cti.gr/el/tenders.

{{{ ArticleFiles }}}