ΤΜΕΔΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος & παροχή υπηρεσιών πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύμβαση “Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος και παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την λειτουργία του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions.

Η πρόσκληση αφορά στην ανάθεση για την ολιστική ψηφιακά υποστήριξη της διαδικασίας υποδοχής και αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων - δανείων, τη διαχείριση αυτών, καθώς και τη διαχείριση των καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν, για την εταιρεία ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS, 100% θυγατρική εταιρεία του ΤΜΕΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων, χωρίζεται στις ακόλουθες Φάσεις, κάθε μία από τις οποίες θα υποστηρίζεται ψηφιακά:

Α’ ΦΑΣΗ: Υποδοχή και αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων.

Β’ ΦΑΣΗ: Διαχείριση μικροχρηματοδοτήσεων (Loans Management).

Γ’ ΦΑΣΗ: Διαχείριση καθυστερήσεων μικροχρηματοδοτήσεων (Collections Management).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, μέχρι 15/07/2022 και ώρα 18:00, μόνο μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pchrisikou@tmede.gr.