Συμμετοχή ΣΕΠΕ στο Ευρωπαϊκό Έργο PLC – PROG

Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe) έχει θέσει την εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως απαραίτητο στοιχείο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εύρωστη ψηφιακή οικονομία στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. με στοχευμένες δράσεις, όπως η έρευνα από συνδέσμους εταιρειών για συγκεκριμένες αγορές, όπως αυτή των νέων τεχνολογιών, αποτελεί βασικό εργαλείο στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της καινοτομίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, θέτοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό έργο PLC-PROG, στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΠΕ, χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα την πρόσκληση: FP7 "Horizontal Research Activities Involving SMEs", η οποία  στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εφαρμογή εστιάζεται στον τομέα των αυτοματισμών.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία φορέων, η οποία αποτελείται:
- Από 3 Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα Ανάπτυξης (RTDs): το συντονιστή την εταιρεία LABOR (http://www.labor-eu.net), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Πολυτεχνείου της Βαλένθια (UPV) (www.upv.es) και το Ισπανικό Ερευνητικό Κέντρο ΙΤΤ (www.cric.cat),

- Συνδέσμους (GΑΙΑ, BPF και ΣΕΠΕ) και

- 3 τελικούς χρήστες βιομηχανικών εταίρων (DOTSOFT, ΜΙΚΟΝ και Logitek), που αντιπροσωπεύουν τον τομέα της αυτοματοποίησης.

Ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στο έργο ως εταίρος με ρόλο στις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου.

Η τεχνολογία των βιομηχανικών αυτοματισμών και το έργο PLC-PROG
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αυτοματισμού ελέγχονται πλήρως από Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (Programmable Logic Controllers - PLCs). Σήμερα, οι χαμηλού επιπέδου γλώσσες προγραμματισμού, που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέου λογισμικού, αυξάνουν σημαντικά το κόστος. Εκτός αυτού, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που προέρχονται από τις επιμέρους ιδιαιτερότητες του κάθε PLC. Ως λύση στο πρόβλημα αυτό προτείνεται από το έργο, η υιοθέτηση νέων προτύπων και μεθοδολογιών, που επιτρέπουν τη γρήγορη και αξιόπιστη ανάπτυξη λογισμικού και ως βάση εφαρμογής προτείνεται η χρήση μιας Αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού (Object Oriented - OO). Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα εργαλείο λογισμικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη προγραμμάτων PLC με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


  • Βασισμένα στην Αντικειμενοστρεφή μέθοδο, αλλά με χαρακτηριστικά βιομηχανικού προτύπου.
  • Επεκτάσιμο. Ο σχεδιασμός των αντικειμένων θα περιλαμβάνει ενσωματωμένες δυνατότητες όχι μόνο για συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και για την ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικά προγράμματα εποπτείας (SCADAs), βάσεις δεδομένων (SQL), κ.λπ.
  • Γραφικό περιβάλλον που θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέου λογισμικού.
  • Ενσωμάτωση υφιστάμενων εργαλείων. Κάθε αντικείμενο θα μπορεί να προγραμματιστεί εσωτερικά, επίσης, από άλλες γλώσσες προγραμματισμού και θα υποστηρίζει το Πρότυπο IEC 61131-3.
  • Εργαλεία βιβλιοθήκης για εύκολη αποθήκευση και ανάκτηση των αντικειμένων που θα αναπτύσσονται. 
Στο πλαίσιο της διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με την εξέλιξη του έργου αλλά και της συλλογής στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τις μελλοντικές ενέργειες επικοινωνίας του, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε το παρακάτω σχετικό ερωτηματολόγιο (fax. 210 92 49 542, e-mail: info@sepe.gr). 

Ερωτηματολόγιο PLC-PROG, σε μορφή .doc

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε στο portal του ΣΕΠΕ, στη διεύθυνση: www.sepe.gr/gr/plc-prog ή/και στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.plc-prog.eu/.