Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:

Α. Ψηφοφορίες

Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 25 MHz ως 1 000 MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα μη είδιου ραδιοεξοπλισμού. Προθεσμία μέχρι 10/6/2018.

Β. Εγκρίσεις

Επαναδιαρθώσιμα Ραδιοσυστήματα (RRS) - Μοντέλα και πρωτόκολλα πληροφοριών κινητών συσκευών - Μέρος 3: Διεπαφή ενοποιημένων ραδιοεφαρμογών (URAI). Προθεσμία μέχρι 10/6/2018.

Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Απαιτήσεις για λειτουργία του GSM στους σιδηροδρόμους. Προθεσμία μέχρι 10/6/2018.

Ραδιοπομποί, ραδιοδέκτες και ραδιοπομποδέκτες UHF εδάφους για την αεροναυτική κινητή υπηρεσία UHF που χρησιμοποιεί διαμόρφωση πλάτους – Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Προθεσμία μέχρι 14/6/2018.

Πρόσβαση, Τερματικά, Μετάδοση και Πολυπλεξία (ATTM); Ευρυζωνική εξάπλωση και Διαχείριση πόρων κύκλου ζωής – Μέρος 5: Δικτυακές υποδομές πελατών – Υπομέρος 1: Οικίες (ενός ενοίκου). Προθεσμία μέχρι 21/6/2018.

Μηχανίκευση Εξοπλισμού (ΕΕ) – Περιβαλλοντικές συνθήκες και περιβαλλοντικές δοκιμές για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό – Μέρος 2-4: Προδιαγραφή περιβαλλοντικών δοκιμών – Στάσιμη χρήση σε μη καιροστεγείς θέσεις. Προθεσμία μέχρι 23/6/ 2018.

Πρόσβαση, Τερματικά, Μετάδοση και Πολυπλεξία (ATTM); Διαχείριση ενέργειας – Λειτουργικές υποδομές – Καθολικοί KPI - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις. Προθεσμία μέχρι 29/6/2018.

Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) – Λειτουργία στρώματος ευκολιών – Προδιαγραφή αναγγελίας υπηρεσιών (SA). Προθεσμία μέχρι 4/7/2018.

Πρόσβαση, Τερματικά, Μετάδοση και Πολυπλεξία (ATTM); Διαχείριση ενέργειας – Λειτουργικές υποδομές – Καθολικοί KPI – Μέρος 2: Είδιες απαιτήσεις – Υπομέρος 2: Σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης. Προθεσμία μέχρι 18/7/2018.

Περιβαλλοντική Μηχανίκευση (EE) – Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός οικιακός και γραφειακός εξοπλισμός – Μέτρηση της κατανάλωσης ισχύος δικτυωμένης αναμονής του εξοπλισμού διασύνδεσης – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη της μεθόδου μέτρησης για τον Κανονισμό ΕΚ 1275/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό ΕΚ 801/2013. Προθεσμία μέχρι 1/8/2018.