Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:

Α. Ψηφοφορίες

1. Κυψελοειδή δίκτυα IMT – Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα – Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθμός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR).

Κυψελοειδή δίκτυα IMT – Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα – Μέρος 3: Σταθμοί βάσης (BS) για CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD).

Κυψελοειδή δίκτυα IMT – Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα – Μέρος 14: Σταθμοί βάσης (BS) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA).

Προθεσμία μέχρι 9/3/2018.

2. Ασυρματικές βιομηχανικές εφαρμογές (WIA)  – Εξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 5 725 MHz ως 5 875 MHz με στάθμες ισχύος που ανέρχονται ως και τα 400 mW – Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Προθεσμία μέχρι 13/4/2018.

3. Ενοποιημένα ευρυζωνικά καλωδιακά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (CABLE) – Διαχείριση ενέργειας – Λειτουργικές υποδομές – Καθολικοί KPI – Μέρος 4: Αξιολογήσεις σχεδιασμού – Υπομέρος 4: Δίκτυα καλωδιακής πρόσβασης. Προθεσμία μέχρι 20/4/2018.

4. Ψηφιακή βιντεοεκπομπή (DVB) – Συστήματα υποτιτλισμού TTML. Προθεσμία μέχρι 25/4/2018.