Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ: 

Α. Ψηφοφορίες

1. Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) – Ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων από 315 kHz έως 600 kHz για εμφυτεύσιμες σε ζώα διατάξεις υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AID) και συσχετισμένα περιφερειακά – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 4/10/2017.

2. Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF – Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης: Προθεσμία μέχρι 10/10/2017.

3. Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) – Εναρμονισμένο Πρότυπο για σταθερούς και κινούμενους επίγειους σταθμούς που επικοινωνούν με συστήματα μη γεωστατικών δορυφόρων (NEST) στις ζώνες συχνοτήτων 11 GHz ως 14 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 15/10/2017

Β. Εγκρίσεις

1. Βελτιωμένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) – Κατατομή γένιας πρόσβασης (GAP): Προθεσμία μέχρι 4/10/2017.

2. Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) – Διατάξεις ενδοσκόπησης με ασυρματική ιατρική κάψουλα υπερχαμηλής ισχύος (ULP) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 430 MHz ως 440 MHz – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα: Προθεσμία μέχρι 6/10/2017.

3. Συστήματα ασυρματικής πρόσβασης (WAS) – Σταθερά συστήματα μετάδοσης δεδομένων ευρείας ζώνης 5,8 GHz – Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα.

Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες – Εναρμονισμένο Πρότυπο για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις.

Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες – Εναρμονισμένο Πρότυπο για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 2: Είδιες συνθήκες για πομπούς και δέκτες ραδιοτηλεφώνου VHF.

Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες – Εναρμονισμένο Πρότυπο για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για δέκτες στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης (NBDP) NAVTEX.

Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες – Εναρμονισμένο Πρότυπο για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 5: Είδιες συνθήκες για πομπούς και δέκτες ραδιοτηλεφώνου MF/HF.

Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες – Εναρμονισμένο Πρότυπο για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 6: Είδιες συνθήκες για επινήιους επίγειους σταθμούς που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 3 GHz.

Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες – Εναρμονισμένο Πρότυπο για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 7: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό θαλάσσιας ευρυζωνικής ραδιοζεύξης. Προθεσμία μέχρι 12/10/2017.

4. Ψηφιακή ακουστική ευρυεκπομπή (DAB) – Διεπαφές διανομής – Διεπαφή μεταφοράς υπηρεσίας (STI).

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Απαιτήσεις γενικής πολιτικής για παροχείς υπηρεσίας εμπίστευσης.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Απαιτήσεις γενικής πολιτικής για παροχείς υπηρεσίας εμπίστευσης.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Απαιτήσεις πολιτικής και ασφάλειας για παροχείς υπηρεσίας εμπίστευσης που εκδίδουν πιστοποιητικά – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Κατατομές πιστοποιητικών – Μέρος 5: Δηλώσεις QC.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Απαιτήσεις πολιτικής και ασφάλειας για παροχείς υπηρεσίας εμπίστευσης που εκδίδουν πιστοποιητικά – Μέρος 2: Απαιτήσεις για παροχείς υπηρεσίας εμπίστευσης που εκδίδουν πιστοποιητικά αξιολογημένα κατά ΕΕ. Προθεσμία μέχρι 16/11/2017.

5. Μηχανίκευση Εξοπλισμού (ΕΕ) – Περιβαλλοντικές συνθήκες και περιβαλλοντικές δοκιμές για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό – Μέρος 1-1: Προδιαγραφή περιβαλλοντικών δοκιμών – Μεταφορά.

Μηχανίκευση Εξοπλισμού (ΕΕ) – Περιβαλλοντικές συνθήκες και περιβαλλοντικές δοκιμές για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό – Μέρος 2-1: Προδιαγραφή περιβαλλοντικών δοκιμών – Αποθήκευση. Προθεσμία μέχρι 22/11/2017. 

H απόδοση των τίτλων στα ελληνικά έγινε από τον κ. Κ. Βαλεοντή (Τεχνικό Υπεύθυνο της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» και της Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας με βάση τους όρους στο www.moto-teleterm.gr).