Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:
Α. Ψηφοφορίες

1. Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (SRD) – Ραδιοεξοπλισμός για σιδηροδρομικά συστήματα Eurobalise – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2  της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 22/11/2017. 

Β. Εγκρίσεις
1. Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 25 MHz ως 1 000 MHz – Μέρος 2: Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Φωνή και Δεδομένα (V+D) - Μέρος 3: Διασυνεργασία στη διασυστημική διεπαφή (ISI) – Υπομέρος 3 : Πρόσθετο Δικτυακό Γνώρισμα Ομαδική Κλήση (ANF-ISIGC). Προθεσμία μέχρι 6/12/2017.

2. Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) – Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων από 1 GHz ως 40 GHz – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας που λειτουργούν στα 457 kHz – Συστήματα πομπού-δέκτη – Μέρος 1: Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα.

Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας που λειτουργούν στα 457 kHz – Συστήματα πομπού-δέκτη – Μέρος 2: Εναρμονισμένο Πρότυπο για γνωρίσματα για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προθεσμία μέχρι 13/12/2017. 

H απόδοση των τίτλων στα ελληνικά έγινε από τον κ. Κ. Βαλεοντή (Τεχνικό Υπεύθυνο της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» και της Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας με βάση τους όρους στο www.moto-teleterm.gr).