Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:

Α. Ψηφοφορίες:

1. Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 34: ίδιες συνθήκες για εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος (EPS) για κινητά τηλέφωνα – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/30/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 1/6/2017.

2. Πομποί εκπομπής για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση - Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 21/6/2017.

3. Ευρυζωνικές άμεσες επικοινωνίες αέρος-εδάφους - Εξοπλισμός που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 1 900 MHz ως 1 920 MHz και 5 855 MHz ως 5 875 MHz - Κεραίες σχηματίζουσες δέσμη - Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 28/6/2017.

4. Συστήματα επαγωγικού βρόχου που προορίζονται για βοήθεια των ατόμων με ελαττωμένη ακοή στην περιοχή συχνοτήτων 10 Hz ως 9 kHz – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 12/72017.

5. Πολλαπλογιγαδυφιακός ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στη ζώνη 60 GHz – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2  της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 12/7/2017.

Β. Εγκρίσεις:

1. Συσκευές λευκών φασματικών κενών (WSD) – Ασυρματικά συστήματα πρόσβασης που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων τηλεοπτικής εκπομπής 470 MHz ως 790 MHz – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 18/7/2017.

2. RLAN 5 GHz – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 22/7/2017.

3. Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) – Οχηματικές επικοινωνίες – Γεωδικτύωση – Μέρος 5: Πρωτόκολλα μεταφοράς – Υπομέρος 1: Βασικό πρωτόκολλο μεταφοράς: Προθεσμία μέχρι 12/8/2017.

Μετεωρολογικά Βοηθήματα – Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη ζώνη συχνοτήτων 400,15 MHz ως 406 MHz με στάθμες ισχύος έως και 200 mW – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ: Προθεσμία μέχρι 12/8/2017.

Ραδιοπομποί, ραδιοδέκτες και ραδιοπομποδέκτες UHF εδάφους για την αεροναυτική κινητή υπηρεσία που χρησιμοποιεί διαμόρφωση πλάτους – Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 12/8/2017.

Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) – Οχηματικές επικοινωνίες – Γεωδικτύωση – Μέρος 4: Γεωγραφική διευθυνσιοδότηση και προώθηση για δισημειακές και σημειο-πολυσημειακές επικοινωνίες – Υπομέρος 1: Μεσοανεξάρτητη λειτουργικότητα: Προθεσμία μέχρι 12/8/2017.

H απόδοση των τίτλων στα ελληνικά έγινε από τον κ. Κ. Βαλεοντή (Τεχνικό Υπεύθυνο της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» και της Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας με βάση τους όρους στο www.moto-teleterm.gr).