Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:

Α. Ψηφοφορίες

1. Broadcast Sound Receivers; Part 1: Generic requirements and measuring methods. Προθεσμία μέχρι 22/5/2019.

2. Intelligent Transport Systems (ITS); Facilities layer function; Part 1: Services Announcement (SA) specification. Προθεσμία μέχρι 12/6/2019.

3. Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum. Προθεσμία μέχρι 25/6/2019.

Β. Εγκρίσεις

1. Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 1: Overview, common characteristics and system-independent requirements. Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard for access to radio spectrum.

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 1: Requirements for equipment intended to be used in residential, commercial and light industry locations.

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 2: Requirements for equipment intended to be used in industrial locations

Προθεσμία μέχρι 5/6/2019.

2. Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7: Security.

Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum; Sub-part 2: On-Board Units (OBU).

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 6: Harmonised Standard for access to radio spectrum for deployed surface movement radar sensors; Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kW.

Primary Surveillance Radar (PSR); Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 3: Air Traffic Control (ATC) PSR sensors operating in 8 500 MHz to 10 000 MHz frequency band (X band).

Προθεσμία μέχρι 12/6/2019.

3. ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility. Προθεσμία μέχρι 12/6/2019.

4. Meteorological Radars; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 1: S band Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 2 700 MHz to 2 900 MHz.

Meteorological Radars; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 2: C band Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 5 250 MHz to 5 850 MHz.

Meteorological Radars; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 3: X band Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 9 300 MHz to 9 500 MHz. Προθεσμία μέχρι 10/7/2019.

5. Short Range Devices (SRD); Ground- and Wall- Probing Radio determination (GPR/WPR) devices; Harmonised Standard for access to radio spectrum. Προθεσμία μέχρι 10/7/2019.