Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:

Α. Ψηφοφορίες:

1
. Σταθερά Ραδιοσυστήματα-Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για δισημειακές συσκευές και κεραίες, Μέρος 1 & Μέρος 2: Προθεσμία μέχρι 3/4/2017.

3. Εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 77 GHz και 81 GHz-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ:

Προθεσμία μέχρι 3/4/2017.

4. Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες, Μέρος 3 & Μέρος 9: Προθεσμία μέχρι 28/4/2017.

5. Δέκτες ραδιοευρυεκπομπής-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ: Προθεσμία μέχρι 8/5/2017.

6. Κινητή υπηρεσία ξηράς-Αναλογικός και ψηφιακός εξοπλισμός PMR446-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 15/5/2017

Β. Έγκριση ΕΝ (ΑΡ):

1. Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης πλάτους (AM)-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ & Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης συχνότητας (FM)-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ:

Προθεσμία μέχρι 3/4/2017.

2. Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB)-Προδιαγραφή για τη μεταφορά τηλεοπτικής βιντεογραφίας ITU-R συστήματος B σε δυφιόρρευμα DVB: Προθεσμία μέχρι 3/4/2017.

3. Επαναδιαρθώσιμα Ραδιοσυστήματα (RRS)-Μοντέλα και πρωτόκολλα πληροφοριών κινητών συσκευών-Μέρος 4: Προθεσμία μέχρι 3/4/2017.

4. Περιβαλλοντική Μηχανίκευση (EE)-Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός οικιακός και γραφειακός εξοπλισμός-Μέτρηση της κατανάλωσης ισχύος δικτυωμένης αναμονής του εξοπλισμού διασύνδεσης-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη της μεθόδου μέτρησης για τον Κανονισμό ΕΚ 1275/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό ΕΚ 801/2013: Προθεσμία μέχρι 3/4/2017.

5. Συσκευές μικρής εμβέλειας-Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (RTTT)-Ραντάρ μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 24,25 GHz-26,65 GHz-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 17/4/2017.

6. Ασυρματικά μικρόφωνα-Ακουστικός εξοπλισμός για πρόγραμμα και ειδικές εκδηλώσεις (PMSE) ως 3 GHz-Βοηθητικές διατάξεις ακρόασης συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ενισχυτών ήχου και επαγωγικών συστημάτων ως 3 GHz-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ & Ναυτιλιακοί κινητοί πομποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες συχνοτήτων MF και HF-Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων των άρθρων 3.2 και 3.3(g) της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ: Προθεσμία μέχρι 17/4/2017. 

Γ. Σχόλια για το Σχέδιο Προτύπου ISO/IEC JTC1 Text for 2nd CD 30141, “Information Technology - Internet of Things Reference Architecture (IoT RA)”: Προθεσμία 28/4/2017.


H απόδοση των τίτλων στα ελληνικά έγινε από τον κ. Κ. Βαλεοντή (Τεχνικό Υπεύθυνο της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» και της Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας με βάση τους όρους στο www.moto-teleterm.gr).