Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:

Α. Ψηφοφορίες

1. Απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ. Προθεσμία μέχρι 10/8/2018.

Β. Εγκρίσεις

1. Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Απαιτήσεις πολιτικής και ασφάλειας για παροχείς ηλεκτρονικής καταχωρημένης υπηρεσίας παράδοσης.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Ηλεκτρονικές καταχωρημένες υπηρεσίες παράδοσης – Μέρος 1: Πλαίσιο και αρχιτεκτονική.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Ηλεκτρονικές καταχωρημένες υπηρεσίες παράδοσης – Μέρος 2: Σημασιολογικά περιεχόμενα.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Ηλεκτρονικές καταχωρημένες υπηρεσίες παράδοσης – Μέρος 3: Μορφότυπα.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Ηλεκτρονικές καταχωρημένες υπηρεσίες παράδοσης – Μέρος 4: Διαδέσεις – Υπομέρος 1: Διαδέσεις παράδοσης μηνυμάτων.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Ηλεκτρονικές καταχωρημένες υπηρεσίες παράδοσης – Μέρος 4: Διαδέσεις – Υπομέρος 2: Διαδέσεις αποδεικτικών στοιχείων και αναγνώρισης.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Ηλεκτρονικές καταχωρημένες υπηρεσίες παράδοσης – Μέρος 4: Διαδέσεις – Υπομέρος 3: Διαδέσεις ικανότητας/απαιτήσεων.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Απαιτήσεις πολιτικής και ασφάλειας για παροχείς καταχωρημένης υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Καταχωρημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσίες REM) – Μέρος 1: Πλαίσιο και αρχιτεκτονική.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Καταχωρημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσίες REM) – Μέρος 2: Σημασιολογικά περιεχόμενα.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Καταχωρημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσίες REM) – Μέρος 3: Μορφότυπα.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές (ESI) – Καταχωρημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσίες REM) – Μέρος 4: Κατατομές διαλειτουργικότητας.

Προθεσμία μέχρι 20/8/2018.

2. Μηχανίκευση Εξοπλισμού (EE) – Μεθοδολογία μέτρησης ενεργειακής απόδοσης και μετρική για εξοπλισμό δικτύου ραδιοπρόσβασης (RAN).

Προθεσμία μέχρι 22/9/2018.

3. Μηχανίκευση Εξοπλισμού (EE) – Μεθοδολογία μέτρησης ενεργειακής απόδοσης και μετρική για εξυπηρετητές.

Προθεσμία μέχρι 24/9/2018.