Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Με έως τρείς (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της παρακολούθησης, της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, της επιστημονικής υποστήριξης και της αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002351, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 5205/1119Β3/23.8.2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 9Κ9Μ465ΧΙ8-Κ4Μ).

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002351, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” με την με αριθμ. 5205/1119Β3/23.08.2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 9Κ9Μ465ΧΙ8-Κ4Μ),

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4314/2014 “Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020” (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την YA 110427/ΕΥΘΥ1020/1.11.2016 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων” (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016).
 3. Την YA 46274/ ΕΥΘΥ 482/13.5.2016 “Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα” (ΦΕΚ 1349/Β/13.5.2016).
 4. Την με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.6.2016 Πρόσκληση, με κωδικό 024 και Α/Α ΟΠΣ 1511, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα”, ως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθμ. 390/31.8.2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 024/27.6.2016 του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020” με τίτλο “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα”.
 6. Την με αρ. πρωτ. 5863/743/Α3/13.11.2017 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ 5002351, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”.
 7. Την υπ’ αριθμ. 406/30.11.2017 Απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών για την αποδοχή των ειδικών όρων του Παραρτήματος 2: “Ειδικοί Όροι υλοποίησης πράξης” της Απόφασης Ένταξης του ΣΕΠΕ.
 8. Την υπ’ αριθμ. 414/4.6.2018 Απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
 9. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεων έργου (άρθρο 681 επ.).
 10. Την από 5/3/2020 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ (για το σχέδιο της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του ΣΕΠΕ της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ 5002351.
 11. Την αναγκαιότητα διαχειριστικής, οικονομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002351.
 12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης.
 13. Την υπ’ αριθμ. 9/3/2020 Απόφαση του Τριμελούς Οργάνου ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΣΕΠΕ περί Εγκρίσεως διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μετά από την εισήγηση του Υπεύθυνου της Πράξης κ Ιωάννη Σύρρου.
 14. Θεσμικό πλαίσιο ΣΕΠΕ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. [έως τρία (3) άτομα] με εμπειρία στη διοίκηση ή/ και διαχείριση έργων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες) προκειμένου να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών της παρακολούθησης, της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, της επιστημονικής υποστήριξης και της αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002351, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” με την με αριθμ. 5205/1119Β3/23.08.2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 9Κ9Μ465ΧΙ8-Κ4Μ) σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002351, ο ΣΕΠΕ ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τρία (3) άτομα (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με εμπειρία στην υλοποίηση ή/ και διαχείριση έργων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την παρακολούθηση, τη διοικητική και οικονομική διαχείριση, την επιστημονική υποστήριξη και την αξιολόγηση της Πράξης.

Οι εν λόγω Εξωτερικοί Συνεργάτες θα ενισχύσουν το τακτικό προσωπικό του ΣΕΠΕ, που απασχολείται στην υλοποίηση του έργου, συμμετέχοντας στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (Εξωτερικός Συνεργάτης 1 και Εξωτερικός Συνεργάτης 2) και στην Ομάδα Υλοποίησης Έργου (Εξωτερικός Συνεργάτης 3) και θα αναλάβουν σε συνεργασία μαζί τους την υλοποίηση των Ενεργειών/ Εργασιών που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έκαστου εξωτερικού συνεργάτη θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2020 (με βάση την αναμενόμενη έγκριση παράτασης λήξης της Πράξης). Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της Πράξης, δύναται να επεκταθεί και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης της Πράξης, εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής, μετά από εισήγηση του Υπευθύνου του έργου και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΕΠΕ και χωρίς μεταβολή της συνολικής αμοιβής.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το περιγραφόμενο έργο και για απασχόληση έως εννιάμιση (9,5) ανθρωπομηνών έκαστος, ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των Δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ (15.533,00 €) για κάθε ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη (Εξωτερικό Συνεργάτη 1, 2 και 3), συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αμοιβών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο portal του ΣΕΠΕ www.sepe.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, που αφορά σε μία (1) και μόνο θέση Εξωτερικού Συνεργάτη, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΣΕΠΕ, ή να αποσταλούν, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@sepe.gr, ή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην έδρα του ΣΕΠΕ, Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ http://www.sepe.gr έως και την 24η Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00. Σε όλες τις περιπτώσεις οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, από τον ΣΕΠΕ το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων, που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί στον ΣΕΠΕ, η οποία θα υποβάλει σχετική εισήγηση στο αρμόδιο όργανο του ΣΕΠΕ.

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί υποψηφίους, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία.

Παρακάτω αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ καθώς και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν.