Πρόσκληση ΣΕΠΕ για Προσφορά Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Πρόσκληση ΣΕΠΕ για Προσφορά Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας συμμετέχει, ως συνδικαιούχος, με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), στο πρόγραμμα Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για Άνεργους Νέους, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση της Πράξης “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο πυρήνας της στρατηγικής του Συνδέσμου, να αξιοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την τόνωση της εξωστρέφειας και της παραγωγικότητας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 3.000 ανέργων, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο ΤΠΕ. 

Η διάρκεια του προγράμματος της κατάρτισης είναι 380 ώρες και περιλαμβάνει Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών και Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών για τους ωφελουμένους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ καλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας edu.sepe.gr, με προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι και 8/5/2016.

Τo αντικείμενο κατάρτισης αφορά στις ειδικότητες: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician), Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist), Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Mobile Specialist), Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer), Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist). Με τη λήξη του προγράμματος, θα υπάρξει Πιστοποίηση των δεξιοτήτων.

Ο ΣΕΠΕ με τη συμβολή του σε αυτό το πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στους άνεργους νέους που με τα κατάλληλα εφόδια και κίνητρα, μπορούν να εισέλθουν στον ανταγωνιστικό κλάδο ΤΠΕ. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή του ΣΕΠΕ ως Εθνικού Εταίρου από το 2009, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “eSkills for Jobs” - Ψηφιακές Δεξιότητες για την Απασχόληση, η οποία περιλαμβάνει δράσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σπουδαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος συντονίζει όλες τις ενέργειες στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, είναι διαθέσιμες εδώ

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, πατήστε εδώ.