Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Έργου “Ενέργειες Δημοσιότητας”, της Πράξης με κωδικό MIS 5002351

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Έργου “Ενέργειες Δημοσιότητας”, της Πράξης με κωδικό MIS 5002351

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΕ ΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002351. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020”


Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 448  

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποστολή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις:
• CHOOSE MEDIA ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 282 & Ύδρας, 152 32 Χαλάνδρι
• PRECISE STRATEGY AE, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 33, 106 75 Αθήνα
• THING&DO, Μολφέτα 1, 154 51 Νέο Ψυχικό

για την υλοποίηση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002351. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020”.

Η διάρκεια του Έργου είναι 1 μήνας από την υπογραφή της συμβάσης με προϋπολογισμό Είκοσι Χιλιάδων ευρώ Τετρακοσίων Εξήντα Έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (21.466,78 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑ Ε1631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ16310003).

Η σύμβαση αφορά το ΠΕ3 του Υποέργου 1 της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” με τις αποφάσεις ένταξης με αρ. πρωτ. 5863/743/Α3/ 13.11.2017 και την αρ. πρωτ. 5205/1119B3/23.8.2018 1η τροποποίηση αυτής της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002351. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.sepe.gr.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Τριμελούς Οργάνου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 του ΣΕΠΕ

Ο Γενικός Διευθυντής
Γιάννης Σύρρος