Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου/παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου eWOMEN

Αθήνα 15 Ιουνίου 2016 
Αρ. Πρωτ:  350


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου/παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: “Καινοτομία και απασχολησιμότητα γυναικών”, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του EOX 2009-2014, Kωδικός Έργου “ΕΟΧ GR07/3889”, Κωδ. Πρόσκλησης GD.154.EOX.-1115.
Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΣΕΠΕ: 16-06-2016


Κατάσταση Πρόσκλησης: Ανοικτή μέχρι και την 30η Ιουνίου 2016, ώρα 15:00 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες, με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου/Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του κατωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας στο πλαίσιο υλοποίησης   Υποέργου “3 eWomen ΣΕΠΕ” της πράξης “Καινοτομία και απασχολησιμότητα γυναικών” με κωδικό 3889, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του EOX 2009-2014. 

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου του Έργου:
Οι αυξανόμενες κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης μας οδηγούν σε νέους τρόπους αντιμετώπισης με επιστημονική άποψη.

Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι να καθορίσει την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ιδιαίτερα νέους σε τεχνολογίες ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης.

Το έργο θα επικεντρωθεί στην  διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο μπορoύν να καταπολεμήσουν τις ανισότητες της απασχόλησης και την προώθηση νέων ευκαιριών για την Επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση των γυναικών και ιδίως νεαρής ηλικίας.

Η Πράξη με τίτλο: “Καινοτομία και απασχολησιμότητα γυναικών” περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Έρευνα για την επίδραση των τεχνολογιών ΤΠΕ, τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης για τη δημιουργία νέων μονοπατιών της απασχολησιμότητας.
 • Κοινωνική και γνωστική έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα για τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια από την άποψη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας.
 • Έρευνα σε κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές της ισότητας των φύλων, την ασφάλεια των κοινωνικών δικτύων για τις γυναίκες, τη χειραφέτηση των γυναικών, τεχνικές e-mentoring, κλπ.
 • Έρευνα για πιθανούς τρόπους για την προσαρμογή των παραδοσιακών οικονομικών πρακτικών με δυνατότητες Internet και κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ανάλυση και μελέτη των διαφορετικών τεχνολογικών πλατφορμών (Διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές) και εννοιών που οδηγούν σε νέες μορφές γνώσης και ευκαιριών τηλε-εργασίας, την προσαρμογή της τεχνολογίας για την αυτο-απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και άλλες καινοτόμες μορφές ανατροφοδότησης κέρδους από την αγορά ΤΠΕ. 

Θα παραχθούν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και θα οργανωθούν πειραματικά σεμινάρια σχετικά με τις τελευταίες τάσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας. 

Τέλος, το έργο θα ολοκληρωθεί με μια μελέτη σκοπιμότητας που θα οδηγήσει στη διατύπωση των προδιαγραφών για τη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και καινοτομίας για τις γυναίκες, το οποίο θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τον Νορβηγικό εταίρο ECWT. 

Σύντομη Περιγραφή του Υποέργου 3
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης “Καινοτομία και απασχολησιμότητα γυναικών” ο ΣΕΠΕ θα αναλάβει με αυτεπιστασία την οργάνωση - υλοποίηση  μεταξύ άλλων των εξής δράσεων: 

Δράση 3: Νέες τάσεις της απασχολησιμότητας στις γυναίκες  (WP3)

Στην Δράση 3, ο ΣΕΠΕ, συμμετέχει μαζί με το ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” ο οποίος είναι ο leader της Δράσης στην εκπόνηση των μελετών που αφορούν τις νέες τάσεις απασχολησιμότητας και οι οποίες αποτελούν το παραδοτέο Π.3.1 του έργου.

Το παραδοτέο Π.3.1 ο ΣΕΠΕ θα αναλύσει:

 • τις νέες τάσεις στις Ψηφιακές Δεξιότητες από το 2020 και μετά και τις αναγκαίες δεξιότητες
 • τις τεχνολογικές Τάσεις (ΙοΤ, Big Data, Mobile, Cloud, etc)
 • τις νέες τάσεις στο εργασιακό περιβάλλον
 • τις μελλοντικές δεξιότητες και θέσεις εργασίας - βέλτιστη πρακτική
 • τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πολιτικές 

Και θα καταλήξει στα συμπεράσματα και στον προσδιορισμό νέων Ψηφιακών Δεξιοτήτων αφού ληφθούν υπόψη οι αναλύσεις του πρηγούμενου μέρους του παραδοτέου που θα εκπονηθεί από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και τη ΔΗΣΚΕΑΝ. 

Δράση 5: Ενέργειες Προβολής και Ευαισθητοποίησης (WP5) 

Ο ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 5, θα αναλάβει να υλοποιήσει, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους εταίρους, τα ακόλουθα παραδοτέα:

 • Π5.1: Σχέδιο Δράσης για τις Ενέργειες Προβολής και Ευαισθητοποίησης
 • Π5.3: Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγοί: O ΣΕΠΕ μαζί με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» θα σχεδιάσουν και θα διαμορφώσουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και οδηγούς, το περιεχόμενο των οποίων θα προκύψει από τα αποτελέσματα των δράσεων 2 και 3 και τα αντίστοιχα παραδοτέα τους.
 • Π5.4: Άρθρα, ενημερωτικά δελτία 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι επιστημονικοί συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση έργου θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων της πράξης ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κωδικός Θέσης: 1

Έργο: Ο επιστημονικός συνεργάτης θα απασχοληθεί στη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Π5.3: Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγοί. Επίσης θα συμμετέχει στην ομάδα εκπόνησης της μελέτης στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Π3.1: Αναφορά για τις νέες τάσεις απασχολησιμότητας στις γυναίκες και συγκεκριμένα στην  αποτελεσματική χρήση των  τεχνολογιών ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης.  

Τόπος Εκτέλεσης: Το γραφείο του ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα)

Διάρκεια* σύμβασης: 1/7/2016 έως τη λήξη του έργου.

Αριθμός ατόμων: 1

Συνολική Αμοιβή: 4.000 ευρώ 

Κωδικός Θέσης: 2
Έργο: Ο επιστημονικός συνεργάτης – εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό εκπόνησης και τελικής επιμέλειας της μελέτης στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Π3.1: Αναφορά για τις νέες τάσεις απασχολησιμότητας στις γυναίκες. και συγκεκριμένα στην αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης.

Τόπος Εκτέλεσης: Το γραφείο του ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα)

Διάρκεια* σύμβασης: 1/7/2016 έως τη λήξη του έργου.

Αριθμός ατόμων: 1

Συνολική Αμοιβή: 8.000 ευρώ.                                              

*Επισημαίνεται ότι το έργο έχει διάρκεια έως 14/9/2016.  Σε περίπτωση παράτασης από την αρμόδια διαχειριστική αρχή θα παραταθεί αυτοδικαίως και η ανωτέρω σύμβαση χωρίς επιπλέον οικονομική αμοιβή.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: 1

Κύρια Προσόντα:

1) Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ Τεχνολογικών ή Κοινωνικών Επιστημών.

2) Καλή  γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

3) Τουλάχιστον τριετής (3) εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

4) Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.

5) Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.

6) Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.

Επιθυμητά Προσόντα:

1) Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

2) Πενταετή  εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

3) Εμπειρία από την υλοποίηση έργων στην  αποτελεσματική χρήση των  τεχνολογιών ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης. 

Κωδικός Θέσης: 2

Κύρια Προσόντα:

1) Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ Τεχνολογικών ή Κοινωνικών Επιστημών.

2) Καλή  γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

3) Τουλάχιστον τριετής (3) εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

4) Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.

5) Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.

6) Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.

Επιθυμητά Προσόντα:

1) Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

2) Πενταετή  εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

3) Εμπειρία από την υλοποίηση έργων στην  αποτελεσματική χρήση των  τεχνολογιών ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης. 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας  που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Διαβιβαστικό που θα αναφέρει ότι αφορά την υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Καινοτομία και απασχολησιμότητα γυναικών”, καθώς και τον κωδικό  της θέσης που αφορά η υποψηφιότητα.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων. 

όπως, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλόλητα τους,  το αργότερο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2016, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ),

Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα

Υπόψη κυρίας Μύριαμ Βασιλειάδου

Tηλ: 2109249540, 2109249541

Fax:  2109249542 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Συνδέσμου, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 30/6/2016. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Μύριαμ Βασιλειάδου (τηλ. 210-2109249540). 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΣΕΠΕ θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.sepe.gr.