Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΚ

Σας ενημερώνουμε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και το συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της χώρας. Σύμφωνα με την αποστολή της, ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην έξυπνη, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.

Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας τηρείται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, τα Μέλη του οποίου έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4310.2014 (όπως ισχύει), την αρμοδιότητα της αξιολόγησης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων ΕΤΑΚ καθώς και της εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων.

Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται και πιστοποιούνται ως Αξιολογητές, μετά από αίτησή τους, φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι εν λόγω διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία ήτοι, να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, όπως επίσης να συνδυάζουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ καθώς και στην αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης συναφών έργων, μελετών

Τα μέλη του Μητρώου είναι απαραίτητο να προέρχονται από εκπροσώπους τόσο του ερευνητικού, όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, όπως επίσης και από διάφορους εγχώριους ή εξωχώριους φορείς που ασκούν ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας ή για τους οποίους τα αποτελέσματα των έργων ΕΤΑΚ επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητά και περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πύλη https://registry.gsrt.gr.