Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την επιλογή αναδόχου του έργου “Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης” (Αριθμός Προκήρυξης: 1/2020) στο πλαίσιο της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με Κωδικό ΟΠΣ 5002351

Αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ ως Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της

διακήρυξης, οι διευκρινήσεις επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που δεν υποβλήθηκαν στη γλώσσα του Διαγωνισμού (Ελληνική) ή ήταν ασαφή ή αόριστα δεν παρέχονται.

ΕΡΩΤΗΜΑ
(ακριβής αποτύπωση, 
όπως τέθηκε από τον ενδιαφερόμενο)
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(η απάντηση στο ερώτημα σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στην προκήρυξη και με αναφορά στο οικείο Άρθρο ) 
Στο πλαίσιο προσκόμισης Υ.Δ. βεβαιωμένων από 
“αρμόδια δικαστική ή διοικητικής αρχή” (σελ. 18 της Προκήρυξης), ως διοικητική αρχή νοείται οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία;
 
Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, εφόσον σύμφωνα με τη διακήρυξη (σελ. 18) προβλέπονται ως μέσο απόδειξης της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και απαιτούν  να έχουν γίνει “ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας”, αυτές γίνονται αποδεκτές εφόσον γίνουν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ασκεί αρμοδιότητες “διοικητικής αρχής”.Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 414

Η Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης (MIS 5002351) “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” και των συνιστωσών της (Υποέργο 2, 3, 4, 5, 6 και επιμέρους συμβάσεις Υποέργου 1) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.     

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
  Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19, Αθήνα
  Τηλέφωνο: 2109249540, 2109249541 e-mail: 024@sepe.gr
 2. Τίτλος:Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης”.
 3. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής ερευνών - CPV 79311200-9 εκτιμώμενης αξίας 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 5. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης (MIS 5002351) “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” και των συνιστωσών της. Στο μεγαλύτερο μέρος της η αξιολόγηση θα είναι ex post. Ωστόσο, ένα μέρος της θα είναι ongoing με στόχο την καλύτερη εποπτεία των αντικειμένων της Πράξης.
 6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ.
 7. Συνολικός προϋπολογισμός: 16.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός.
 8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 3 Μήνες.
 9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 258,06 €.
 10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑ Ε1631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ16310003) σύμφωνα και με την τροποποιημένη απόφαση ένταξης της Πράξης 5205/1119B3/23-8-2018 (ΑΔΑ 9Κ9Μ465ΧΙ8-Κ4Μ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”.
 11. Διάθεση εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισμού: Tο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στo portal του ΣΕΠΕ στη διεύθυνση www.sepe.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
 12. Χρόνος, τόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/9/2020 και ώρα 14:00. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
 13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.
 14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες.
 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 17. Ενστάσεις: Η τυχόν ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.