Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών από τον ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο. 2/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών (Δημόσια Πρόσκληση Νο. 2/2021), καλεί τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι άνεργοι νέοι, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι στερούνται εργασιακής εμπειρίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συναντούν δυσκολίες στην πρόσληψη νέου σε ηλικία προσωπικού, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας εξαιτίας της πανδημίας (covid-19), σύμφωνα με τις οποίες καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως (π.χ. υπηρεσίες eshop) από πληθώρα επιχειρήσεων, η ταυτόχρονη ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρείται αναγκαία κι απαραίτητη.

Η εν λόγω δράση προσβλέπει τόσο στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος ενισχύοντας ψηφιακές δεξιότητες, όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων ανέργων, ενισχύοντας σημαντικά την ψηφιακή οικονομία.

Ειδικότερα, η δράση αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 5.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και εντάσσεται στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 2014-2020, με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα €16.500.000,00 (δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) και βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 2014-2020 και καταμερίζεται ως εξής:

Για το έτος 2021: €10.000.000 και για το έτος 2022: €6.500.000.

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δικαιούχος της δράσης ορίζεται ο ΟΑΕΔ.

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες και αφορά στην τοποθέτηση, σε παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Μετά τη λήξη της δράσης, ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική Πρόσκληση του ΟΑΕΔ ΕΔΩ.