Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

“Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων” της αξιολόγησης των αιτήσεων των τριών (3) εξωτερικών συνεργατών για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) στην υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών».

Το Τριμελές Όργανο  ΕΣΠΑ του ΣΕΠΕ, με την Απόφαση 31‐03-2020, επιλέγει ως  τρείς (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της παρακολούθησης, της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, της επιστημονικής υποστήριξης και της αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002351, με βάση την υπ΄ αριθμ. 208/ 9-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάσει την σειρά κατάταξης στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

84 /1

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ

ΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

70 /2 

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ

ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

64 /3    

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ

ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

28 /4

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

Σε περίπτωση άρνησης ενός υποψηφίου καλείται ο επόμενος στη σειρά του Πίνακα κατάταξης που αφορά στην αντίστοιχη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη.


Κατά της ανωτέρω απόφασης του Τριμελούς Οργάνου ΕΣΠΑ του ΣΕΠΕ,  χωρεί δικαίωμα ένστασης. Η ένσταση μπορεί  να υποβληθεί σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής, όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 208/ 9-3-2020 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.