Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

“Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων” της αξιολόγησης των αιτήσεων των τριών (3) εξωτερικών συνεργατών για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) στην υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών».

Σας ενημερώνουμε ότι επί των Αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των τριών (3) εξωτερικών συνεργατών για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) στην υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” - που ανακοινώθηκαν την 31η/3/2020 δεν υπήρξαν ενστάσεις και ως εκ τούτου ο εν λόγω πίνακας της 31ης/3/2020 ισχύει ως πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής των τριών εξωτερικών συνεργατών.

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

84 /1

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ

ΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

70 /2

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ

ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

64 /3

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ

ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

28 /4

ΕΠΙΛΑΧΩΝ