Γραμμή Επικοινωνίας - Βοήθειας του ΣΕΠΕ, λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Γραμμή Επικοινωνίας - Βοήθειας του ΣΕΠΕ, λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων
Με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά, και μετά την απόφαση για τα capital controls, η διατήρηση μιας όσο το δυνατόν περισσότερο ομαλής κατάστασης στην αγορά, εν μέσω των πρωτόγνωρων αυτών συνθηκών, αποτελεί βασικό μας μέλημα.

Η κρισιμότητα των εξελίξεων καθώς και τα σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει στην αγορά επιβάλλουν στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. 

Σε αυτό το πλαίσιο και σημειώνοντας ότι κάθε μέρα που περνάει η πίεση που δεχόμαστε αυξάνεται, αποφασίστηκε η δημιουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας του ΣΕΠΕ για τα Μέλη του. Για τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο συντονισμό αυτής της προσπάθειας, η Γραμμή Επικοινωνίας καταγράφει προβλήματα και επιπτώσεις στις εξής ενδεικτικές κατηγορίες:

Προβλήματα 
  1. Επιπτώσεις στα έσοδα (π.χ. αδυναμία συμμετοχών σε διαγωνισμούς λόγω εγγυητικών επιστολών, ή άλλων Τραπεζικών αιτιών, ακυρώσεις συμβάσεων, ακυρώσεις διαγωνισμών, καθυστερήσεις υπογραφών συμβάσεων, καθυστερήσεις παραλαβών, καθυστερήσεις πληρωμών, αποχώρηση από αγορές ή/ και σε διαγωνισμούς, κόστος χρηματοδότησης, κόστος διάθεσης, κ.λπ.).
  2. Επιπτώσεις στις εισαγωγές (π.χ. ακυρώσεις, πρόσθετες εξασφαλίσεις, αλλαγές όρων συνεργασίας, κ.λπ.).
  3. Επιπτώσεις στη διάθεση και διανομή (π.χ. προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως σε 3PL, αποθήκες, μεταφορές, κ.λπ.).
  4. Επιπτώσεις στη ρευστότητα και στις πληρωμές (π.χ. διασυνοριακές συναλλαγές, εκκαθάριση συναλλαγών, πληρωμές με μετρητά/ κάρτες, κάλυψη εξόδων εξωτερικού, κ.λπ.).
  5. Επιπτώσεις σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. καθυστερήσεις λόγω αλλαγών σε σημαντικές θέσεις, λόγω ρευστότητας Δημοσίου, λόγω ρευστότητας Τραπεζών, κ.λπ.).
  6. Επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (π.χ. αδυναμία αξιοποίησης προσωπικού, άδειες άνευ αποδοχών, εκ περιτροπής εργασία, αιτήματα μη καταβολής αποδοχών σε λογαριασμούς, κ.λπ.).
Προτάσεις 
  1. Ανακούφιση επιπτώσεων της τραπεζικής “αργίας” (π.χ. τι θα μπορούσε να γίνει από τις Τράπεζες ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα).
  2. Διευκόλυνση επιχειρηματικότητας (π.χ. ποια είναι η σημαντικότερη κίνηση από πλευράς πολιτείας που πρέπει να γίνει ώστε να συνεχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στο Δημόσιο και την Ιδιωτική Αγορά).
Η Γραμμή Επικοινωνίας ΣΕΠΕ λειτουργεί στη διεύθυνση helpline@sepe.gr. Κάθε επικοινωνία θα καταγραφεί εμπιστευτικά και τα αποτελέσματα της θα κοινοποιηθούν στις Επιχειρήσεις - Μέλη και στους αρμόδιους φορείς, χωρίς τα ονόματα των εταιρειών που καταθέτουν τα προβλήματα και τις προτάσεις τους.