Έρευνα σχετικά με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων Blockchain στο πλαίσιο του έργου CHAISE

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου CHAISE_BLOCKCHAIN, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διενεργείται έρευνα με θέμα: "Πλαίσιο Πρόβλεψης για την Πρόβλεψη Μελλοντικών Αναγκών Δεξιοτήτων Blockchain".

Το CHAISE είναι μια Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Blockchain στην Ευρώπη. Στόχος του είναι να αντιμετωπίσει τις αναντιστοιχίες και τις ελλείψεις δεξιοτήτων στον τομέα του Blockchain για την παροχή κατάλληλων λύσεων εκπαίδευσης, προσόντων και κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές τομεακές ανάγκες.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο εδώ και θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέχρι τις 14 Απριλίου 2022.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων είναι αυστηρά εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτού του ερευνητικού έργου. Τα σχόλια, που θα υποβληθούν, θα διερευνηθούν διεξοδικά από την κοινοπραξία CHAISE και τη Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CHAISE είναι διαθέσιμες στο link:

https://chaise-blockchainskills.eu/