Έρευνα για τις δεξιότητες ΤΠΕ στις επιχειρήσεις Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις και ανάγκες στον κλάδο

Έρευνα για τις δεξιότητες ΤΠΕ στις επιχειρήσεις Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις και ανάγκες στον κλάδο
Αθήνα, 2 Μαΐου 2016

Ο ΣΕΠΕ παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση εθνικής τεχνολογικής στρατηγικής, προτίθεται να οργανώσει έρευνα πεδίου, με σκοπό την διάγνωση αναγκών (γνώσεις & δεξιότητες) των επαγγελματιών του κλάδου ΤΠΕ. Πρόθεση μας είναι η πρόταση για διαβούλευση ή/και υποβολή προτάσεων σχεδίων δράσης σε εθνικές προσκλήσεις (π.χ. ΕΠΑνΕΚ), προγραμμάτων κατάρτισης με τελικούς ωφελούμενους τους εργαζομένους του κλάδου, για να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του κλάδου, καθώς επίσης και την πιστοποίηση αυτών, που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, τόσο των ωφελούμενων όσο και των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της πρότασης είναι:

  • η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών για τους εργαζομένους του κλάδου ΤΠΕ,
  • η αναγνώριση της σημασίας πιστοποίησης των εργαζομένων (στελεχών και του εργατικού δυναμικού) για τις ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ,
  • ο προσδιορισμός των πιο κρίσιμων ειδικοτήτων σε αυτές τις βαθμίδες ιεραρχίας,
  • ο εντοπισμός γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο γενικά όσο και ειδικά, για κάθε μια από της ειδικότητες που προσδιορίστηκαν. 

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, αλλά απαραιτήτως αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση της έρευνας και αξιοποίηση των στοιχείων σε μελλοντικές δράσεις. 

Η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχετε, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/97 όπως ισχύει). Οι πληροφορίες που θα παρέχετε με τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, αντιμετωπίζονται ως απόρρητες και κοινοποιούνται αποκλειστικά στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διεξαγωγή της προαναφερόμενης έρευνας και δεσμεύονται από ρητές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Τα δεδομένα, που συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους επιστημονικούς σκοπούς της έρευνας και δεν θα δημοσιευτούν σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας φυσικών ή νομικών προσώπων. 

Ερευνητικοί Στόχοι Ερωτηματολογίου
Εντοπισμός του γενικού προφίλ γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου. Εντοπισμός ανάγκης πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Εντοπισμός κρίσιμων ειδικοτήτων του κλάδου. Διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στο φάσμα των προτεινόμενων ειδικοτήτων για τον κλάδο.

Σας καλούμε, λοιπόν, να συμμετάσχετε στην έρευνα πεδίου, συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου καθώς και την ανάγκη πιστοποίησης αυτών.

Παρακαλούμε να κατεβάσετε το αρχείο, να το συμπληρώσετε το και να το στείλετε το e-mail: info@sepe.gr, μέχρι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016.