Ενημέρωση Υπ. Εξωτερικών για τους εθνικούς καταλόγους ελέγχων εξαγωγών ειδών διττής χρήσης Ισπανίας & Ολλανδίας

Σας προωθούμε επικοινωνία, την οποία στάλθηκε στον ΣΕΠΕ από τη Β6 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τους ελέγχους εξαγωγών ειδών διττής χρήσης της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης εργασιών σε αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου της ΕΕ για την εναρμονισμένη εφαρμογή του Καν.(ΕΕ) 2021/821 ως προς τους ελέγχους εξαγωγών ειδών διττής χρήσης, ενημερώνουν σχετικά με τη δημοσίευση από την Ευρ. Επιτροπή στις 20 Οκτωβρίου 2023 των εθνικών  καταλόγων ελέγχων εξαγωγών της Ισπανίας και της Ολλανδίας βάσει του άρ. 9, παρ.4. του Καν. (ΕΕ) 2021/821, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202300441

Οι εθνικοί κατάλογοι των δύο ως άνω χωρών αφορούν κυρίως στον έλεγχο εξαγωγών εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών (Ολλανδία) και κβαντικών υπολογιστών (Ισπανία).

(Περιληπτική αναφορά για τα είδη που περιλαμβάνονται είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.esu.ulg.ac.be/first-eu-autonomous-controls-on-the-export-of-dual-use-items/)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821, τα κράτη - μέλη έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν τους ελέγχους των εξαγωγών τους για είδη διττής χρήσης για τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί πολυμερώς έλεγχοι εξαγωγών, και άρα δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού, στα πλαίσια της  στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ ή σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για χρήσεις που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης τρομοκρατικών ενεργειών, ή για λόγους ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζονται και οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές προς τους εξαγωγείς, συμπεριλαμβανομένων  ερευνητικών οργανισμών και ερευνητών, που παρέχονται στο παράρτημα της “Σύστασης (ΕΕ) 2021/1700 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 15ης Σεπτεμβρίου 2021”, για τα εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης σχετικά με τους ελέγχους έρευνας που αφορούν είδη διττής χρήσης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 και τις υποχρεώσεις που  απορρέουν από τον συγκεκριμένο Κανονισμό (Διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021H1700).

Οι ενδιαφερόμενοι για την αποστολή τυχόν απόψεων ή άλλων παρατηρήσεων ως προς την ενδεχόμενη υιοθέτηση από την χώρα μας εν όλω ή εν μέρει των εθνικών καταλόγων ελέγχων εξαγωγών Ισπανίας και Ολλανδίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προτεραιότητες της ελληνικής παραγωγής και ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας, μπορούν να επικοινωνήσουν το αργότερο έως τις 10 Νοεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: db6@mfa.gr.