Διενέργεια έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο έργου για τη διαμόρφωση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης - (Industry 4.0) από τη Γενική Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υλοποιεί έργο για τη διαμόρφωση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης -  Industry 4.0, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια μέσου της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS).

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και οικονομιών. Τεχνολογικές οικογένειες, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων - IoT, η διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων (big data), η τεχνητή νοημοσύνη - AI, το cloud computing, το blockchain, τα αυτόνομα ρομπότ, η εκτύπωση 3D, τα συστήματα MES/SCADA, οι οποίες συνιστούν τις λεγόμενες τεχνολογίες Industry 4.0, υπόσχονται να φέρουν “επανάσταση” στην επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αν επιτύχουν να προσαρμοστούν στην νέα εποχή, αναμένεται να έχουν άμεσα σημαντικά και μετρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και οφέλη.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αναπτύξει διακριτές στρατηγικές και ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας και την ενσωμάτωση, των πλεονεκτημάτων της στην παραγωγική βάση. Η ανάπτυξη μιας πρωτοπόρας ανταγωνιστικής ψηφιοποιημένης καινοτόμας βιομηχανικής βάσης, αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο του έργου, διεξάγεται ευρεία έρευνα πεδίου με σκοπό την αποτύπωση των τεχνολογικών επιδόσεων και του επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς και του οικοσυστήματος, στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται γύρω από τις παρακάτω θεματικές:

α) Ψηφιακή στρατηγική & Στρατηγική για την Industry 4.0,

β) Τεχνολογικές υποδομές,

γ) Ψηφιακές δεξιότητες.

Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ψηφιακής πολιτικής για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Για τη συμμετοχή στην έρευνα και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πατήστε εδώ.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο έρευνας, κ. Βασίλειο Πατεράκη, τηλ. 210 3581022, email: Greek.Industry4.0@accenture.com.