Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών μονάδας φορητού υπολογιστή (Laptop) από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει το ενδεχόμενο διενέργειας διαγωνισμού για φορητούς υπολογιστές (Laptop) για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει εκπονήσει τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί δημόσια διαβούλευση αυτών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός και απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων.

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή έως την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, στο ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, πεδίο “Διαβουλεύσεις”, με Μοναδικό  Κωδικό  Διαβούλευσης 20DIAB000010128.