Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και Οθονών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) προτίθεται να διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενα:

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές δύο τύπων (α) τυπικοί και β) απαιτήσεων) και Επίπεδες Οθόνες LED ηλεκτρονικών υπολογιστών δύο τύπων (α) τουλάχιστον 23.8 ιντσών και β) τουλάχιστον 27 ιντσών), οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων έχουν αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ:

www.promitheus.gov.gr -> πεδίο “Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις” ή

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s1

(Μοναδικός κωδικός διαβούλευσης: 22DIAB000024621).

Η προθεσμία υποβολής σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών λήγει στις 7/7/2022.