Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ (ΔΕΔΑ) για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Tablets Διαφόρων Τύπων

Σας ενημερώνουμε για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ (ΔΕΔΑ), προϋπολογισμού €11.000 (πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην προμήθεια προσωπικών υπολογιστών, tablets και οθονών συστημάτων προσωπικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΔΑ. Τα υλικά θα παραδοθούν έτοιμα για λειτουργία με το αντίστοιχο Λογισμικό Συστήματος στις ποσότητες που αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα. Συγκεκριμένα:

Είδος Ποσότητα
Προσωπικοί Επιτραπέζιοι Υπολογιστές Γενικής Χρήσης  8
Οθόνες Συστημάτων Προσωπικών Υπολογιστών Γενικής Χρήσης  8
Προσωπικοί Επιτραπέζιοι Υπολογιστές Ειδικής Χρήσης  2
Οθόνες Συστημάτων Προσωπικών Υπολογιστών Ειδικής Χρήσης  2
Tablets  10
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.