Σεμινάριο Ναυτεμπορικής

Εντός Ελλάδας

Image not found

Σεμινάριο Ναυτεμπορικής

Έναρξη 12:00 - Λήξη 17:00
Αθήνα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 & 1087/2005

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Φορολογικών Βιλίων, ειδικός σε θέματα φορολογίας

Εισοδήματος και Φορολογικών ελέγχων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε  Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου

Η ανάλυση και ερμηνεία των αλλαγών που έχουν επέλθει με το νόμο 3522/2006 Φ.Ε.Κ. 276/Α΄

Θέματα  σεμιναρίου:

Είδη φορολογικών ελέγχων

Ελεγκτικές υπηρεσίες, αρμοδιότητες υπηρεσιών ελέγχου

Τακτικός φορολογικός έλεγχος, προτεραιότητες τακτικού φορολογικού ελέγχου, υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, ανάλυση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 ΚΑΙ 1087/10.6.2005 - παραδείγματα με συμπλήρωση των σχετικών εκθέσεων και φύλλων ελέγχου

Παραγραφή - παράταση χρόνου παραγραφής χρήσεων 2000 και 2001

Υποχρεωτικός έλεγχος ταμείου και αξιογράφων, διαφορές, επιπτώσεις

Παραγραφή, παράταση χρόνου παραγραφής χρήσεων 2000 και 2001

Λογιστικές διαφορές, αιτιολόγηση αμφισβήτησης πορίσματος

Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ελεγκτικής φορολογικής αρχής και της ελεγχόμενης επιχείρησης

Εξωλογιστικός προσδιορισμός , οι αλλαγές

Ανεπάρκεια, οριοθέτηση ανεπάρκειας - κυρώσεις

Ανακρίβεια, οριοθέτηση ανακρίβειας – κυρώσεις

Πλαστά, εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνέπειες για τον εκδότη και για το λήπτη, πρόστιμα, λοιπές κυρώσεις

 Διασφάλιση του Δημοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Δαπάνες επιχειρήσεων, όλες οι αλλαγές στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994 με τις διατάξεις των Ν.3296/2004, 3427/2005 και 3522/2006

Εξωχώριες εταιρείες – Μη αναγνώριση δαπανών

Καθιέρωση λίστας εκπιπτομένων και μη εκπιπτομένων δαπανών, ΠΟΛ.1005/14.1.2005, ΠΟΛ.1028/17.2.2006 και ΠΟΛ.1029/17.2.2006

Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων, αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Διοικητικές λύσεις για την αναγνώριση ή μη των δαπανών των επιχειρήσεων – σχετική νομολογία δικαστηρίων

Τήρηση του τύπου, των εκθέσεων ελέγχου της φορολογικής αρχής

Αίτηση ακύρωσης, προϋποθέσεις και λόγοι της αίτησης ακύρωσης

Αναδρομικότητα των φορολογικών διατάξεων

Αρχή της αναλογικότητας

Αιτιολογία των καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής αρχής

Αναστολή εκτέλεσης των καταλογιστικών πράξεων (φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος – αποφάσεων επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. – πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων – πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α. – προστίμων Φ.Π.Α.).

Αίτηση Συμμετοχής
Τρίτη 10 Ιουνίου  2008
Ώρες 17.00 – 22.00
Κτίριο  Ναυτεμπορικής

 (Λένορμαν 205, Κολωνός)

Κόστος συμμετοχής : € 170

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:

κα Σωτηρίου, τηλ.:210-5198000, 210-5198163

Fax:210-5146035, e-mail: seminars@naftemporiki.gr

Επιδοτούμενο σεμινάριο μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ ( 0,45)