Ημερίδα Διαβούλευσης Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ημερίδα Διαβούλευσης Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης

Έναρξη 14:00 - Λήξη 18:00
Αθήνα

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Ημερίδα Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008  και ώρα 14.00, στην αίθουσα Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚτΠ Α.Ε (Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός) με θέμα:

«Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών

της Δημόσιας Διοίκησης»

 Η παροχή υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε ηλεκτρονικά μέσα, μετασχηματίζεται δηλαδή σταδιακά στη λεγόμενη ηλε­κτρο­νι­κή διακυβέρνηση (e-government) και στη χώρα μας. Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό παίζει ένα σύνολο Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υ­πο­δο­μών (ΠΕΥ) μεγάλης κλίμακας, οι οποίες, ως εκ του ρόλου τους αυτού, θεω­ρού­νται κρίσιμες και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Για την προστασία των κρίσιμων ΠΕΥ ΔΔ, όπως βεβαίως και πολλών άλλων υπο­δο­μών ζωτικής σημασίας, απαιτείται κατ’ αρχήν η συστηματική ανάλυση μιας σει­ράς παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν την ονομαζόμενη επικινδυνότητα (risk) αυτών, όπως της πιθανότητας (ή συχνότητας) εμφάνισης απειλών, της τρω­­­­τότητας των εν λόγω συστημάτων στις πιθανολογούμενες απειλές, καθώς και των επιπτώσεων τις οποίες ένα συμβάν αστοχίας ή προσβολής των υποδομών αυ­τών μπορεί να επιφέρει. Ακόμη απαιτείται η διαχείριση της εκτιμώμενης επικιν­δυ­­νότητας με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας ή/και αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας μετά από ένα συμβάν  αστοχίας ή προσβολής. Τέλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής οποιασδήποτε πολιτικής ασφάλειας/­προ­στα­­σίας υποδομών της κλίμακας και κρισιμότητας των ΠΕΥ ΔΔ, απαιτείται η συ­ντο­­νισμένη συνέργια όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδιωτών και δημοσίου το­­μέα.

Η ΚτΠ Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ως άνω ζητήματος, συγκρό­τη­σε ομάδα εργασίας (ΟΕ) με στόχο τη μελέτη  και ανάπτυξη ενός πλαισίου εθνικής πο­λιτικής προστασίας των κρίσιμων ΠΕΥ ΔΔ. Η ΟΕ, αναγνωρίζοντας με τη σειρά της την αναγκαιότητα αμοιβαίας ενημέρωσης, συμβολής και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων μερών (παρόχων υποδομής και υπηρεσιών ΠΕ, δημοσίων υ­πη­­­ρεσιών/παρόχων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τελικών χρηστών-πολιτών και επιχειρήσεων) οργανώνει μια σειρά δράσεων διαβούλευσης, μία εκ των οποί­ων είναι και η ημερίδα/συνάντηση ανταλλαγής απόψεων ειδικών και αρμοδίων.

Θεωρούμε  τη συμμετοχή σας στην εν λόγω συνάντηση σημαντική για την προώθηση των στόχων που έχουν σχετικά τεθεί και θα χαρούμε ιδιαιτέρως εαν κατορθώσετε να παρευρεθείτε.