Διαδικτυακή εκδήλωση για τη διευκόλυνση του διατλαντικού εμπορίου σε σχέση με την επανεξαγωγή ειδών διττής χρήσης

On Line

Image not found

Διαδικτυακή εκδήλωση για τη διευκόλυνση του διατλαντικού εμπορίου σε σχέση με την επανεξαγωγή ειδών διττής χρήσης

Έναρξη 09:00 - Λήξη 17:00

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των δράσεων του Συμβουλίου Εμπορίου & Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC), η ΕΕ και οι ΗΠΑ καλούν εκπροσώπους βιομηχανιών, ακαδημαϊκούς φορείς και ΜΚΟ να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή εκδήλωση με ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση του διατλαντικού εμπορίου σε σχέση με την επανεξαγωγή ειδών διττής χρήσης  (βλ. σχετικά Κανονισμός ΕΕ 2021/821) και τις σχετικές απαιτήσεις και εξαιρέσεις αδειών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2023, ώρα 16:00 -18:00.

Η εκδήλωση έχει στόχο την υποστήριξη της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο των εξαγωγών (TTC WG7 Export Control) για περαιτέρω διερεύνηση στοιχείων σχετικά με το θέμα του εντοπισμού και του εξορθολογισμού πιθανών διπλών διαδικασιών αδειοδοτήσεων (από ΕΕ και ΗΠΑ), καθώς και τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των γενικών αδειών εξαγωγής της Ε.Ε.  (EU General Export Authorisations) και των εξαιρέσεων από τις άδειες των ΗΠΑ (US Licence Exceptions), με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τους οικονομικούς φορείς, όσο και για τις κυβερνητικές αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες στο link:
https://policy.trade.ec.europa.eu/events/4th-joint-eu-us-stakeholders-outreach-event-re-export-dual-use-items-2023-07-19_en 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, ώρα 13:00 στο link:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TTCexportcontrol2023.