Έρευνες - Μελέτες

E.E.: πρόοδος στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

internetpeople112

Για σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην τήρηση των δεσμεύσεων από την πλευρά του Facebook, του Twitter, του YouTube και της Microsoft για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο, κάνει λόγο σε πρόσφατη ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζεται πως πριν από ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εν λόγω πλατφόρμες ανακοίνωσαν κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο οποίος περιλαμβάνει μία σειρά δεσμεύσεων.

Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς σε 24 κράτη - μέλη, η οποία δημοσιεύτηκε την πρώτη επέτειο του κώδικα δεοντολογίας, δείχνει ότι οι εταιρείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεών τους, παρ’ όλο που εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις:

  • Κατά μέσον όρο, στο 59% των περιπτώσεων, οι εταιρείες πληροφορικής ανταποκρίθηκαν σε ειδοποιήσεις σχετικά με παράνομη ρητορική μίσους, αφαιρώντας το περιεχόμενο. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το 28% που είχε καταγραφεί πριν από έξι μήνες.
  • Ο αριθμός των ειδοποιήσεων που επανεξετάστηκαν εντός 24 ωρών βελτιώθηκε από 40% σε 51% κατά το ίδιο εξάμηνο. Το Facebook είναι, ωστόσο, η μόνη εταιρεία που επιτυγχάνει πλήρως το στόχο της εξέτασης της πλειονότητας των ειδοποιήσεων εντός της ημέρας.
  • Σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από έξι μήνες, οι εταιρείες πληροφορικής έχουν βελτιωθεί όσον αφορά τον χειρισμό των ειδοποιήσεων που προέρχονται από τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο που χειρίζονται εκείνες που προέρχονται από οργανισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν αξιόπιστους διαύλους υποβολής αναφορών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαφορές και τα συνολικά ποσοστά διαγραφών παραμένουν χαμηλότερα όταν οι ειδοποιήσεις υποβάλλονται από το κοινό.

Τέλος, η παρακολούθηση έδειξε ότι, ενώ το Facebook στέλνει συστηματικά πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των ειδοποιήσεων τους, οι πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείες πληροφορικής διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Η ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχεται ως αιτιολόγηση μιας απόφασης, είναι ένας τομέας στον οποίο μπορεί να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος.

Κατά το τελευταίο έτος, οι εταιρείες πληροφορικής έχουν ενισχύσει τα συστήματά τους για την υποβολή αναφορών κι έχουν καταστήσει ευκολότερη την καταγγελία της ρητορικής μίσους. Έχουν εκπαιδεύσει το προσωπικό τους σχετικά και έχουν εντείνει τη συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών. Χάρη στην εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, οι εταιρείες πληροφορικής ενίσχυσαν και διεύρυναν το δίκτυο αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομων περιεχομένων (trusted flaggers) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας με τη βοήθεια των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αναμένονται βελτιώσεις από τις εταιρείες πληροφορικής, ιδίως όσον αφορά, αφενός, τη διαφάνεια των κριτηρίων ανάλυσης του περιεχομένου που επισημαίνεται και αφετέρου, την ενημέρωση των χρηστών.