Έρευνες - Μελέτες

Μία στις δυο ελληνικές επιχειρήσεις είναι καινοτόμα τουλάχιστον σε έναν τομέα

kainotomia2

Διακρίνονται μεν για τις επιδόσεις τους, αφού μία στις δύο θεωρείται καινοτόμα τουλάχιστον σε έναν τομέα, ωστόσο, η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών παραμένει συγκριτικά μικρή: Οι διαπιστώσεις αναφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε ποσοστό το 52,31% εμφανίζονται καινοτόμες σε τουλάχιστον έναν τομέα καινοτομίας (παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, εφαρμογή μιας νέας ή βελτιωμένης στρατηγικής οργάνωσης ή μεθόδου μάρκετινγκ). Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται καινοτόμα στο μάρκετινγκ (36,79%) και στην οργάνωση της επιχείρησης (30,24%).

Μόνο το 19,51% αναπτύσσει καινοτομίες σε προϊόντα ή υπηρεσίες, ελλείψει πόρωνΣτον αντίποδα, ωστόσο, μόνο το 19,51% παράγει καινοτομίες σε επίπεδο προϊόντων (αγαθά ή υπηρεσίες), καθώς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Τέλος, καινοτομίες σε επίπεδο διαδικασιών μιας εταιρείας αναπτύσσει το 25,58% των ελληνικών επιχειρήσεων.

Καινοτόμες επιχειρήσεις ανά τύπο καινοτομίας, σύμφωνα με την έρευνα ΕΚΤ & ΕΛΣΤΑΤ για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις την τριετία 2010-2012

Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ και της ΕΛΣΤΑΤ για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις για την τριετία 2010-2012 (Community Innovation Survey), η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με αυτά, η ανάπτυξη καινοτομιών σε προϊόντα ή/και διαδικασίες είναι αποτέλεσμα συνεργασίας για το 38,19% των επιχειρήσεων, που καταγράφουν κάποια τέτοια  καινοτομία. Οι κύριοι συνεργάτες είναι οι προμηθευτές (εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού), οι πελάτες (από τον ιδιωτικό τομέα), οι σύμβουλοι και τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και, τέλος, πελάτες από τον δημόσιο τομέα.

Φορείς συνεργασίας για καινοτομίες προϊόντος/διαδικασίας, σύμφωνα με την έρευνα ΕΚΤ & ΕΛΣΤΑΤ για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις την τριετία 2010-2012.

Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ και της ΕΛΣΤΑΤ για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Ευρήματα
Από την καταγραφή προκύπτει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, που καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, προχωρούν στην αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και εγκαταστάσεων (73,55% των επιχειρήσεων με καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας).

Παράλληλα, επενδύουν σε δραστηριότητες, όπως ο σχεδιασμός των προϊόντων, οι ενέργειες προώθησης/εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά και η κατάρτιση του προσωπικού (70,52%) και  υλοποιούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (34,08%). Επίσης, επιλέγουν την απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς (33,75%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό (16,24%) αναθέτουν δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης σε τρίτους φορείς.

Καινοτομικές δραστηριότητες για καινοτομίες προϊόντος/διαδικασίας, σύμφωνα με την έρευνα ΕΚΤ & ΕΛΣΤΑΤ για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις την τριετία 2010-2012

Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ και της ΕΛΣΤΑΤ για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η έρευνα

Η έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (γνωστή και ως Community Innovation Survey) αποτελεί την επίσημη στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών. Διεξάγεται κάθε δύο χρόνια σε όλες τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. Στην Ελλάδα η έρευνα αφορά 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Τα επίσημα στοιχεία της έρευνας έχουν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), με την Ελλάδα να επιτυγχάνει, πλέον, την επαναφορά της στο χάρτη των ευρωπαϊκών Δεικτών για την Καινοτομία, μετά από εξαετή απουσία.