Έρευνες - Μελέτες

4 στα 10 sites εμπορίας ταξιδιών δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί προστασίας των καταναλωτών

travelpic_s

Με τη λήψη μέτρων προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 στους 10 διαδικτυακούς τόπους εμπορίας ταξιδιών, οι οποίοι, παρά τις Κοινοτικές υποδείξεις, δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών. Με δεδομένο ότι ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου στην Ε.Ε. κάνουν ηλεκτρονικές κρατήσεις ταξιδιών και διαμονής, το θέμα είναι μείζον και βρίσκεται σήμερα στο μικροσκόπιο της Επιτροπής. Μετά από συντονισμένη δράση των αρμόδιων εθνικών Αρχών, υπό το συντονισμό της Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι οι 382 από τους 552 δικτυακούς τόπους, που ελέγχθηκαν το 2013, δεν τηρούσαν το ευρωπαϊκό καταναλωτικό δίκαιο. 

Ως αποτέλεσμα αυστηρών μέτρων για την επιβολή της νομοθεσίας, το 62% των δικτυακών τόπων, όπως προκύπτει από τους επανελέγχους, αντιμετωπίζουν πλέον τους καταναλωτές, όπως θα έπρεπε. Το υπόλοιπο, ωστόσο, 38% αποδεικνύεται ασυνεπές και - όπως προειδοποιεί η Επιτροπή - μπορεί να αναμένει ότι θα του επιβληθούν περαιτέρω μέτρα.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι δικτυακοί τόποι, που έχουν συμμορφωθεί πλέον (από τις 3 Απριλίου 2014), ως ποσοστό των sites που ελέγχθηκαν το 2013, αντιπροσωπεύουν το 60%.  

Προβλήματα
Τα κύρια προβλήματα, που εντόπισαν οι έλεγχοι, ήταν τα εξής:

Έλλειψη υποχρεωτικών πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα του εμπόρου, ιδίως την ηλεκτρονική του διεύθυνση, πράγμα που στερεί τους καταναλωτές από έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, 162 δικτυακοί τόποι (30%) δεν περιείχαν αυτές τις πληροφορίες.

Έλλειψη σαφών οδηγιών για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών. 157 δικτυακοί τόποι (28 %) δεν παρείχαν τις εν λόγω πληροφορίες.

Οι προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις, όπως το τέλος αποσκευών, το ασφαλιστικό τέλος, η προτεραιότητα επιβίβασης, δεν γίνονται με δυνατότητα επιλογής. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε σε 133 δικτυακούς τόπους (24%).

Η συνολική τιμή της υπηρεσίας δεν αναφέρεται εκ των προτέρων, όταν εμφανίζονται στην οθόνη για πρώτη φορά τα κύρια στοιχεία της κράτησης. 112 δικτυακοί τόποι (20%) δεν παρείχαν τις εν λόγω πληροφορίες.

Για τους 209 δικτυακούς τόπους, που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται, συνεχίζονται - σε εθνικό επίπεδο - διοικητικές ή νομικές διαδικασίες.  

Η διαδικασία
Εναρμονισμένοι έλεγχοι (γνωστοί και ως “έλεγχοι συμμόρφωσης”) δικτυακών τόπων συντονίζονται τακτικά από την Επιτροπή και διενεργούνται από τις εθνικές εκτελεστικές αρχές, για να εντοπίσουν παραβάσεις του καταναλωτικού δικαίου και στη συνέχεια, να διασφαλίσουν την επιβολή του. Το καλοκαίρι του 2013, οι εθνικές αρχές έλεγξαν δικτυακούς τόπους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχειακής διαμονής, συμπεριλαμβανομένων δικτυακών τόπων εμπόρων και μεσαζόντων. Συνολικά ελέγχθηκαν 552 δικτυακοί τόποι.  

Μετά από τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις, οι εθνικές αρχές εντόπισαν ότι συνολικά 382 δικτυακοί τόποι δεν συμμορφώνονταν με το καταναλωτικό δίκαιο της Ε.Ε., ενώ μόνο το 31% των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν συμμορφωνόταν με τους κανόνες της Ε.Ε.

Στη συνέχεια, οι εθνικές αρχές είτε επικοινώνησαν με τις εθνικές εταιρείες, στις οποίες ανήκουν οι μη συμμορφούμενοι δικτυακοί τόποι, ώστε οι δικτυακοί τόποι να συμμορφωθούν με το καταναλωτικό δίκαιο της Ε.Ε. είτε όσον αφορά επιχειρήσεις από άλλα κράτη – μέλη, ζήτησαν τη βοήθεια του αρμόδιου κράτους - μέλους. Μέχρι σήμερα, 173 δικτυακοί τόποι έχουν διορθωθεί, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των συμμορφούμενων δικτυακών τόπων στο 62% του συνόλου των δικτυακών τόπων, που ελέγχθηκαν. 209 δικτυακοί τόποι υπόκεινται σε εν εξελίξει διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 52 δεσμεύσεων από τους εμπόρους να διορθώσουν τους δικτυακούς τόπους τους.

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014