Έρευνες - Μελέτες

Η Ε.Ε. πρέπει να επιταχύνει τον επενδυτικό της βηματισμό σε έρευνα και καινοτομία

europeflag1_sΤην ανάγκη τόνωσης των επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, ώστε αυτές να αντιπροσωπεύουν τελικά το 3% του ΑΕΠ - στόχος, ο οποίος, μέχρι σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί - τονίζει η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης για το 2014 (Annual Growth Survey 2014). Η εν λόγω μελέτη, βρέθηκε, μεταξύ των άλλων, στο επίκεντρο του πρώτου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στους Τομείς Έρευνας και Διαστήματος, στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με προεδρεύοντα το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, κ. Χρήστο Βασιλάκο.Η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης του 2014, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια αύξησης της επένδυσης στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, και μάλιστα, κυρίως, από τον ιδιωτικό τομέα (business sector) με στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων "close-to-the market". Αναδεικνύοντας την επένδυση στους δύο τομείς σε μοχλό ανάπτυξης, η Επισκόπηση παρουσιάζει παράλληλα και άλλα μέτρα/μεταρρυθμίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως ο εκσυγχρονισμός των ερευνητικών συστημάτων των κρατών - μελών, η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, συμβατών με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, του “Ορίζοντα 2020” και την εμβληματική Καινοτόμο Ένωση/Innovation Union.

Χρηματοδότηση
Η  μελέτη - επισκόπηση επισημαίνει, επίσης, τη σημασία της πρόσβασης των μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων σε εύκολη χρηματοδότηση, καθώς και τη βελτίωση της δυνατότητας δανεισμού σε αρκετά κράτη - μέλη. Πραγματοποιώντας μια εις βάθος εξέταση της κατάστασης των κρατών - μελών, η επισκόπηση υπογραμμίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διοικητικών συστημάτων των κρατών – μελών, ως απαραίτητη μεταρρύθμιση για την επίτευξη ανάπτυξης.

Τη συνεδρίαση του Συμβουλίου απασχόλησε και η έκθεση προόδου του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA). Στο κείμενο συμπερασμάτων, που υιοθετήθηκε, περιλαμβάνεται το πρόγραμμα/Αgenda συμπληρωματικών δράσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. Αναλυτικά, στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν, προβλέπεται η ανάπτυξη οδικού χάρτη για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η ανάγκη δημιουργίας πιο αποτελεσματικών Εθνικών Συστημάτων Έρευνας, η συνέχιση των δράσεων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, η ανοικτή πρόσβαση, η βέλτιστη κυκλοφορία και μεταφορά της επιστημονικής γνώσης, καθώς και η ανοικτή αγορά εργασίας για τους ερευνητές. 

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη - μέλη ενθαρρύνονται να καθορίζουν τις εθνικές τους προτεραιότητες στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας (σχέδια δράσης) και να συνεχίζουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Tο Συμβούλιο απασχόλησαν, επίσης, θέματα του τομέα του Διαστήματος, τα οποία εξετάστηκαν παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕSA), Jean-Jacques Dordain, o οποίος απευθυνόμενος στους Υπουργούς, τοποθετήθηκε επί της προόδου της προσπάθειας οριστικοποίησης του πλαισίου συνεργασίας της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Νατάσα Φραγκούλη