Έρευνες - Μελέτες

Πιο ανθεκτικές στην κρίση οι επιχειρήσεις ΤΠΕ σε σύγκριση με άλλους κλάδους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

xaa_9month-5

Πτωτικά κινείται ο δείκτης οικονομικού κλίματος στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2008, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί πανευρωπαϊκά αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως παρά την πτώση του οικονομικού κλίματος του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι επιχειρήσεις ΤΠΕ παραμένουν πιο ανθεκτικές σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις των άλλων κλάδων, όπως φαίνεται και από τους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και του Εμπορίου στον τομέα ΤΠΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους αντίστοιχους γενικούς δείκτες.  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του Απριλίου 2009 που δημοσίευσε το ΙΟΒΕ, ο Γενικός Δείκτης Οικονομικού Κλίματος εμφανίζει για πρώτη φορά τάσεις ανάκαμψης τον τελευταίο μήνα τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ε.Ε. και την Ευρωζώνη. Η βελτίωση αυτή, χωρίς να μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί, αναμένεται να αποτυπωθεί και στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2ο τρίμηνο του 2009.

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στον τομέα ΤΠΕ
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΤΠΕ το 1ο τρίμηνο του 2009 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 83,5 μονάδες και κινήθηκε καθοδικά σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2008 (95,3 μονάδες). Ο τομέας ΤΠΕ δε διαφοροποιείται από τη γενική εικόνα της οικονομίας, καθώς στους περισσότερους κλάδους το επιχειρηματικό κλίμα παραμένει δυσμενές.

Επιχειρηματικές προσδοκίες στον κλάδο Υπηρεσιών ΤΠΕ
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ το 1ο τρίμηνο του 2009 καταγράφει σημαντική πτώση σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώνεται στις 87,5 μονάδες, από 102,5 που ήταν το 4ο τρίμηνο του 2008. Η πτώση των προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ οφείλεται στην επιδείνωση όλων των επιμέρους στοιχείων δραστηριότητας που διαμορφώνουν το δείκτη: οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής τους και της ζήτησης επιδεινώθηκαν αισθητά, ενώ αρνητικές είναι και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης. Εξάλλου και στο σύνολο του τομέα Υπηρεσιών η επίδοση του 1ου τριμήνου του 2009 συνιστά τη χαμηλότερη επίδοση της υπό εξέτασης περιόδου, παραμένοντας σε επίπεδα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις Υπηρεσίες ΤΠΕ.

Επιχειρηματικές προσδοκίες στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ και το 1ο τρίμηνο του 2009 υποχωρεί κατά μέσο όρο στις 83,4 μονάδες, από τις 98,8 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας έτσι πολύ χαμηλές επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές του 2002. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου αλλά και οι προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη εξέλιξη είναι δυσμενέστερες. Το επίπεδο των αποθεμάτων βρίσκεται σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα όπως υποστηρίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, με μια μικρή αύξηση του ποσοστού που δηλώνει ότι είναι υψηλό για την εποχή. Παρόλα αυτά, η επίδοση αυτή παραμένει υψηλότερη της συνολικής του Λιανικού Εμπορίου.

Επιχειρηματικές προσδοκίες στον κλάδο της Βιομηχανίας ΤΠΕ
Οριακή είναι η πτώση που καταγράφει ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία ΤΠΕ το 1ο τρίμηνο του 2008, φθάνοντας τις 70,6 μονάδες από τις 72,6 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο, συνεχίζοντας να έχει τη χαμηλότερη επίδοση μετά το 2ο τρίμηνο του 2005. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς εκτιμήσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων ΤΠΕ για το τρέχον επίπεδο τόσο των παραγγελιών όσο και της ζήτησης, ενώ, παρόλο που ενισχύθηκε το ποσοστό εκείνων που κρίνουν ότι τα αποθέματα είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αυτά εκτιμώνται ως “κανονικά” από τις περισσότερες επιχειρήσεις (79%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής των επιχειρήσεων του κλάδου είναι περισσότερο αισιόδοξες και το 29% των επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο του 2009 (έναντι 4% του προηγούμενου τριμήνου) εκτιμά άνοδο. Στο σύνολο της Βιομηχανίας καταγράφεται έντονη υποχώρηση το 1o τρίμηνο του 2009, με το σχετικό δείκτη να καταγράφει τιμή χαμηλότερη από το δείκτη κλίματος των βιομηχανικών επιχειρήσεων ΤΠΕ.

Λέττα Καλαμαρά

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2009