Έρευνες - Μελέτες

Η οικονομική κρίση περιόρισε τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για επικοινωνία

communications

Μειούμενες βαίνουν την περίοδο της κρίσης οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών. Με δεδομένη τη μείωση των εισοδημάτων (μείωση του αριθμού των νοικοκυριών με υψηλά εισοδήματα και αύξηση εκείνων με χαμηλά), οι Έλληνες την περίοδο της κρίσης προσπαθούν να περιορίσουν τα τηλεπικοινωνιακά τους κόστη.

Τα νοικοκυριά με μηνιαία αγοραστική δύναμη μέχρι €750 δαπανούν για τηλεπικοινωνίες περίπου €22,5 μηνιαία, ενώ το 2008 ανερχόταν σε €25,29Μάλιστα, τα νοικοκυριά με μεγαλύτερα εισοδήματα μείωσαν πιο δραστικά, για παράδειγμα, τη μηνιαία δαπάνη τους για σταθερό τηλέφωνο, ενώ εκείνα με χαμηλά εισοδήματα την περιόρισαν σε μικρότερο βαθμό. Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο για την καθολική υπηρεσία, που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η ΕΕΤΤ, τα νοικοκυριά με μηνιαία αγοραστική δύναμη μέχρι €750 δαπανούν για τηλεπικοινωνίες περίπου €22,5 μηνιαία, ποσό το οποίο είναι σχεδόν σταθερό για την περίοδο 2009 - 2012, ενώ το 2008 ανερχόταν σε €25,29.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο, η ομάδα νοικοκυριών με μηνιαία αγοραστική δύναμη έως €750 έχουν μειώσει συνολικά κατά 8% τη μηνιαία δαπάνη τους για επικοινωνίες από το 2008 έως και το 2012 ή κατά 2,2% μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση. Η ομάδα με μηνιαία αγοραστική δύναμη μεταξύ €751 - €1100 δεν έχει μεταβάλλει σημαντικά τη μηνιαία δαπάνη για επικοινωνίες από το 2008 έως και το 2012, ήτοι η σχετική δαπάνη αυξάνεται οριακά κατά 0,1% μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η ομάδα νοικοκυριών με μηνιαία αγοραστική δύναμη μεταξύ €1101 - €1450 έχουν μειώσει συνολικά κατά 6% τη μηνιαία δαπάνη τους για επικοινωνίες από το 2008 έως και το 2012, ή κατά 1,6% μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση. Τέλος, τα νοικοκυριά με μηνιαία αγοραστική δύναμη μεταξύ €1451 - €1800 έχουν μειώσει συνολικά κατά 4% τη μηνιαία δαπάνη τους για επικοινωνίες από το 2008 έως και το 2012 ή κατά 1,1% μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση

Απεικόνιση μεταβολής δαπάνης νοικοκυριών για επικοινωνίες

Δαπάνες για σταθερό τηλέφωνο
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που επικαλείται η ΕΕΤΤ στο κείμενο της διαβούλευσης, ο λογαριασμός για σταθερό τηλέφωνο μειώνεται από περίπου €20/μήνα το 2008 σε €14,61/μήνα το 2012. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά με μηνιαία αγοραστική δύναμη μέχρι €750 δαπανούν για σταθερό τηλέφωνο ποσό περίπου €14,61 το 2012 από 20€ περίπου το 2008. Επίσης την ίδια περίοδο παρατηρείται μείωση του ποσοστού των νοικοκυριών με μηνιαία αγοραστική δύναμη μέχρι €750 τα οποία έχουν σταθερό τηλέφωνο.

Μείωση επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, παρατηρείται και στο ποσοστό των νοικοκυριών με σταθερό τηλέφωνο και αγοραστική δύναμη μέχρι €1.100 μηνιαίως.

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι όσα νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν το ως άνω ποσό οδηγούνται σε διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης.  Αυτός πρέπει  - κατά την ανάλυση -  να είναι και ένας από τους παράγοντες που το ποσοστό των νοικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα €750 με τηλεφωνική σύνδεση έχει μειωθεί από 65,4% το 2008 σε 55,9% το 2012, χωρίς όμως και να αποτελεί το μοναδικό λόγο. Η μείωση των συνδέσεων θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρήστες ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας προτιμούν την χρήση κινητού τηλεφώνου σε σχέση με τη χρήση σταθερού.

Απεικόνιση μεταβολής δαπάνης νοικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα έως €750 αναφορικά με (α) το λογαριασμό τηλεφώνου και (β) τη δαπάνη υπηρεσιών τηλεφωνία και τηλεομοιοτυπίας